Kompletna AUN obuka u saradnji sa KulturKontakt, Austrija

Obrazovni forum  nastavlja uspešnu saradnju sa austrjiskom vladinom organizacijom KulturKontakt,  koja obezbeđuje sredstva za realizaciju celovite AUN obuke za nastavnike  deset škola iz različitih opština Srbije, uz prethodno održane konsultacije sa Ministarstvom nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije  (izabrali su škole i poslali najavna pisma školskim upravama da podrže realizaciju seminara).

Predviđeno je da se do kraja  2015. godine (tokom meseca septembra/novembra) realizuje deset bazičnih AUN seminara i  još deset supervizijskih seminara. Seminare će voditi izabrani instruktori programa Aktivno učenje nastava.

Od 2010.do 2014. godine Obrazovni forum je uz finansijsku podršku  Kultur Kontakta Austria i logističku pomoć MPNTR realizovao celovitu AUN obuku (bazični seminari i posle mesec dana supervizijski seminari) u četrdesetdevet škola iz različitih krajeva Srbije. AUN seminari 2010-15, saradnja s KulturKontaktom