Struktura

STRUKTURA Obrazovnog foruma

Organi «Obrazovnog foruma» su :

  • Skupština
  • Predsednik
  • Upravni odbor
  • Direktor

Skupština je najviši organ «Obrazovnog foruma».

Skupštinu čine svi koji u trenutku održavanja Skupštine imaju status člana «Obrazovnog foruma».

Članovi Obrazovnog foruma su: Prof. dr Ivan Ivić – predsednik i član UO po funkciji , doc. dr Slobodanka Antić –direktor,  prof. dr Ana Pešikan – član UO,  prof. dr Sofija Pekić Quarrie- član UO, Nataša Stojanović- član UO, Svetlana Marojević- član UO, prof. dr Ratko Jankov, prof. dr Vesna Poleksić,  prof. dr Dragica Trivić, Jelisaveta Vilotić, dr Srđan Verbić,  prof. dr Milena Šešić- Dragičeviš,  dr Voislav Andrić,  prof. dr Slavča Hristov, prof. dr Sofija Sovilj, prof. dr Stiv Quairre, prof. dr Snežana Medić, Vigor Majić,  doc. dr Miloš Bajčetić, prof. dr Gordana Cvijić, prof. dr Snežana Marinković, Sarita Bradaš, prof. dr Dragan Domazet, prof. dr Vesna Đukić,  prof. dr Grga Đurica, Aleksa Zejak, Jovan Komlenac, Gorica Manojlović Tripković,  Dejana Mutavdžin, Snežana Opanković, prof. dr Vesna Petrović,  Ivana Stojiljković, prof. dr Vojin Tošić, prof. dr Mirko Filipović, Danijela Šćepanović, dr Nenad Milosavić.

Predsednik «Obrazovnog foruma» predstavlja i zastupa «Obrazovni forum».
Predsednik Obrazovnog foruma je: Prof. dr Ivan Ivić.

Upravni odbor je organ upravljanja «Obrazovnog foruma». Upravni odbor je sastavljen od pet članova koje bira Skupština. Predsednik «Obrazovnog foruma» je član Upravniog odbora po funkciji.

Članovi Upravnog odbora Obrazovnog foruma su: prof. dr Ivan Ivić, prof. dr Ana Pešikan, prof. dr Sofija Pekić – Quarrie, Nataša Stojanović i Svetlana Marojević.

Direktor operativno rukovodi radom «Obrazovnog foruma».

Direktor Obrazovnog foruma je: doc. dr Slobodanka Antić.