Struktura

STRUKTURA Obrazovnog foruma

Organi «Obrazovnog foruma» su :

  • Skupština
  • Predsednik
  • Upravni odbor
  • Direktor

Skupština je najviši organ «Obrazovnog foruma».

Skupštinu čine svi koji u trenutku održavanja Skupštine imaju status člana «Obrazovnog foruma».

Članovi Obrazovnog foruma su: Prof. dr Ivan Ivić, dr Slobodanka Antić, prof. dr Ana Pešikan , prof. dr Ratko Jankov, prof. dr Sofija Pekić, Nataša Stojanović,   Vigor Majić, prof. dr Sofija Sovilj, prof. dr Vesna Poleksić, prof. dr Gordana Cvijić, prof. dr Dragica Trivić, Jelisaveta Vilotić, dr Srđan Verbić, prof. dr Milena Šešić-Dragičeviš, doc. dr Voislav Andrić, Svetlana Marojević, prof. dr Snežana Marinković, prof. dr Snežana Medić, prof. dr Stiv Quairre, doc. dr Miloš Bajčetić, prof.dr Slavča Hristov, dr Nenad Milosavić.

Predsednik «Obrazovnog foruma» predstavlja i zastupa «Obrazovni forum».
Predsednik Obrazovnog foruma je: Prof. dr Ivan Ivić.

Upravni odbor je organ upravljanja «Obrazovnog foruma». Upravni odbor je sastavljen od pet članova koje bira Skupština. Predsednik «Obrazovnog foruma» je član Upravniog odbora po funkciji.

Članovi Upravnog odbora Obrazovnog foruma su: prof. dr Ivan Ivić, prof. dr Ana Pešikan, dr Slobodanka Antić, prof. dr Sofija Pekić i Nataša Stojanović, .

Direktor operativno rukovodi radom «Obrazovnog foruma».

Direktor Obrazovnog foruma je: prof. dr Ratko M. Jankov.