Škola po meri deteta

Projekat Škola po meri deteta je deo globalnog programa Unicefa koji se primenjuje u mnogim zemljama. U projektu Škola po meri deteta sažimaju se sve aktivnosti Unicefa u oblasti obrazovanja: s jedne strane, zalaganje za kvalitetno obrazovanje za svu decu bez izuzetka. A s druge strane, zalaganje za univerzalna prava deteta. Po svojoj suštini, koncepcija škole sadržana u ovom projektu je osnova jednog modernog pokreta u celom svetu koji teži unapređivanju osnovnog obrazovanja i položaja deteta u celini. Primenom tog projekta Unicef i zemlje koje ga realizuju nastoje da ostvare najvažnija prava deteta na obrazovanje koja su definisana u Konvenciji o pravima deteta UN: pravo na kvalitetno obrazovanje sve dece i pravo na obrazovanje koje je u skladu sa Konvencijom i koje uvažava ličnost deteta. Na inicijativu Unicefa i uz podršku Saveta za prava deteta Vlade Srbije, taj globalni projekat je ušao u Nacionalni plana akcije za decu i odlukom Saveta za prava detata je počeo da se primenjuje i u Srbiji od 2008. godine.Nacionalni plana akcije za decu i odlukom Saveta za prava detata je počeo da se primenjuje i u Srbiji od 2008. godine.

Šta je Škola po meri deteta?

  • Pojam škole po meri deteta podrazumeva: pedagoški efikasnu školu, školu koja uspeva da decu opremi kvalitetnim znanjima i umenjima, i ambijent koji je povoljan za celokupan razvoj dece, tj. školu koja je zdrava, bezbedna i podsticajna sredina za razvoj sve dece[1].

  • ŠMD je „kišobran“ projekat kome je cilj da objedini različite projekte, inicijative, mere i akcije koje je neophodno međusobno povezati i uskladiti da bi se stvorila ŠMD u praksi. Efekti pojedinih projekta u školama neće se sami od sebe povezati već je potrebno da se školi pokaže na koji način se svi ti elementi mogu spojiti i sinergistički dejstvovati na popravljanje efikasnosti i ambijenta u školi.

  • ŠMD je osetljiva na konkretan kontekst u kojem škola radi i prilagođava se specifičnim uslovima određene lokalne sredine. To znači da se može razviti mnoštvo različitih modela realizacije opštih ciljeva ŠMD.

  • ŠMD vodi računa o velikim razlikama između pojedinih škola (gradske/seoske, bogate/siromašne, velike/male, monolitna/kombinovana odeljenja, pohađaju je deca iz privilegovanih/depriviranih socijalnih grupa, itd) i tako će definisati parametre ŠMD da oni ravnpravno tretiraju škole koje rade u različitim uslovima.

  • Mera ispunjenosti ŠMD kriterijuma nije materijalno bogatstvo već kvalitet odnosa prema deci, način realizovanja vaspitno-obrazovne uloge, kvalitet interakcije u školi i efekti školskog rada. Tako seoska siromašna škola može biti po meri deteta, kao što bogato opremljena centralna gradska škola može da ne ispunjava ŠMD kriterijume.

  • ŠMD uzima u obzir šta je škola učinila za decu koja je pohađaju, tj. pedagošku dodatu vrednost, a ne parametre koje deca donose od kuće.

U proteklom periodu su aktivnosti na ovom projektu tekle u dva pravca

Jedno je utvrđivanje uverenja i implicitnih predstava o tome šta je ŠMD svih relevantnih strana (nastavnici, roditelji, deca, predstavnici lokalnih samouprave). Sa njima su organizovane fokus grupe. Osim toga, realizovano je elektronskim upitnikom istraživanje stavova stručnih saradnika (psihologa i pedagoga ) o tome kako zamišljaju ŠMD. Ovi podaci su važni, jer sve pomenute grupe moraju biti partneri i podrška da bi jedna škola postala „Škola po meri deteta“ i na osnovu dobijenih podataka smo došli do nalaza koji ukazuju šta bi najpre trebalo menjati u uverenjima kako bi koncept ŠMD-a zaživeo u našim školama.

Drugi pravac akcije je senzitiziranje javnosti za osnovne principe ŠMD, atraktivnim propagandnim materijalom (logo. Majce, plakati…).

[1] Sredina koja obezbeđuje životni prostor pogodan da zadovolji različite potrebe dece; koja poštuje prava deteta; koja stvara povoljnu atmosferu za učenje za svu decu bez diskriminacije po polnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, jezičkoj i religijskoj pripadnosti; koja uvažava dete kao individuu; koja stvara uslove za aktivno učešće dece u svim školskim i vanškolskim aktivnostima; koja ima razvijene odnose sa socijalnim okruženjem u cilju izbegavanja getoizacije i izolacije škole, koja u školske programe i u život škole uključuje kulturnu tradiciju sredine.