AUN na Univerzitetu

Predmet ovog projekta je unapređivanje kvaliteta i efikasnosti univerzitetske nastave kroz uvođenje principa i metoda aktivnog učenja/nastave.

U toku 2008, realizovana je obuka za primenu metoda aktivnog učenja za nastavnike bioloških fakulteta u Srbiji u okviru Tempus projekta: Reforma visokoškolskog sistema u biološkim naukama (H.E.R.B.S. – Tempus Joint European Project) Higher Education Reform of Biological Sciences (H.E.R.B.S.), JEP_40094_2006 do 2009.

Docenti i profesori Bioloških fakulteta svih Univerziteta u Srbiji (Novi Sad, Niš, Kragujevac, Beograd) su bili aktivno uključeni u ovaj Tempus projekat.

U oktobru 2009., sa izabranim nastavnicima Poljopriprivrednog i Hemijskog fakulteta održan je seminar: Aktivno učenje i standardi kvaliteta udžbenika u izradi instruktivnih materijala toku 2009.

Principi aktivnog učenja primenjeni su i na izradi priručnika za vežbe za studenete Poljoprivrednog fakulteta u okviru pomoći WUS’a.

Značaj ovog istraživanja sastoji se u sledećem:

  • Novi kurikulumi razvijeni na bolonjskim principima zahtevaju efikasno studiranje tako da se danas u Evropi na svim većim univerzitetima i na mnogim elitnim Poljoprivrednim, primenjuju nove metode nastave u skladu sa novim kurikulumima. Razvoj novih metoda univerzitetske nastave je urgentan zadatak koji stoji pred akademskom zajednicom naše zemlje.

  • U Srbiji istraživanja univerzitetske nastave skoro da ne postoje, pa bi ovo bilo pionirsko istraživanje sa reperkusijama na nastavu na univerzitetu generalno i sa specifičnim preporukama za nastavu na Poljoprivrednom fakultetu.

  • Pedagoške kompetencije nastavnika na univerzitetu su podcenjene, njihovo napredovanje se oslanja samo na efikasnost u naučnom radu. Jedan od ishoda ovog projekta bile bi preporuke kako da se adekvatno vrednuje pedagoški rad nastavnika na univerzitetu.

  • Na brojnim univerzitetima u razvijenim zemljama Evrope (posebno Danska, Velika Britanija) razmatra se problem niske motivacije studenata i njihove neadekvatne pripremeljnosti za profesionalni rad. Jedan od ciljeva ovog projekta jeste podizanje efikasnosti studiranja, podizanje motivacije za učenje i kvalitetnija pripremljenost budućih stručnjaka.