TEMPUS PROJEKAT Izgradnja kapaciteta srpskog obrazovanja u oblasti poljoprivrede radi povezivanja sa društvom (CaSA)

Obrazovni forum je jedan od partnera u projketu Izgradnja kapaciteta srpskog obrazovanja u oblasti poljoprivrede radi povezivanja sa društvom (CaSA)

Projekat predviđa stvaranje Nacionalnog Repozitorijuma za poljoprivredno obrazovanje NaRA (National Repository for Agricultural Education)
Pripada grupi Tempus projekata Strukturnih mera. Kroz projekat će biti obučeni nastavnici 5 Srpskih Univerziteta koji će kreirati kurseve za inovaciju znanja i profesionalno usavršavanje (LLL) nastavnika srednjih poljoprivrednih škola i savetodvaca poljoprivredne stručne službe. Kursevi i to i klasični i online (e-learning) će biti na raspolaganju u nacionalnom repozitorijumu NaRA lociranom na Univerzitetu u Beogradu.

Partneri iz Srbije
1. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet – koordinator
2. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
3. Univerzitet Kragujevac, Agronomski fakultet, Čačak
4. Univerzitet EDUCONS Fakultet za ekološku poljoprivredu
5. Državni Univerzitet Novi Pazar
6. Udruženja srednjih škola područja rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane
7. Institut za primenu nauke u poljoprivredi IPN
8. Obrazovni Forum OF
9. Balkan Security Network, BSN
10. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Univerziteti EU Partneri:
1. Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timisoara, Romania
2. University of Maribor, Slovenia
3. University of Foggia, Italia

Projekat predviđa jačanje veza između visokoškolskih institucija i društva unapređenjem pedagoških i stručnih kompetencija:
• nastavnika Poljoprivrednih fakulteta u Srbiji
• nastavnika srednjih škola u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane
• eksperata poljoprivrednih strucnih savetodavnih službi (PSSS)

U okviru projekta predviđeno je stvaranje Nacionalnog Repozitorijuma za obrazovanje u poljoprivredi (National Repository for Agricultural Education – NaRA) dostupnog kao elektronska platforma, koji treba da obezbedi održivost projekta i povezivanje ključnih nosilaca poljoprivrednog obrazovanja i usavršavanja u Srbiji.
Na poljoprivrednim fakultetima u Srbiji za univerzitetske nastavnike biće organizovana obuka za primenu aktivnog ucenja/nastave (AUN), u klasičnom i onlajn okruženju i razvoj akademskih veština. Kursevi će biti organizovani i za nastavnike srednjih poljoprivrednih škola (AUN i e-learning), kao i za savetodavce (komunikacione veštine i e-learning). Univerzitetski nastavnici će kreirati i implementirati klasične i kurseve na daljinu za stručno usavršavanje koji će se odnositi na najnovija dostignuća nauke i prakse, a biće namenjeni nastavnicima srednjih poljoprivrednih škola i agronomima iz PSSS. Rezultati projekta će biti dostupni u NaRA za buduće korisnike.
Podrška Ministarstva prosvete i nauke, komercijalizacija nekih kurseva, ali i besplatno dostupne baze podataka, profesionalni forumi i druge relvantne informacije će obezbediti održivost NaRA. Upravljanje repozitorijumom će biti regulisano Sporazumom između Univerziteta i ostalih partnera na projektu.
Univerzitetski nastavnici će kroz projekat biti obučeni u nastavnim metodama interaktivne nastave i e-learningu. Predviđeno je treniranje 15 mladih nastavnika sa Beogradskog Poljoprivrednog fakulteta i 15 sa Novosadskog, te po 10 nastavnika sa Kragujevačkog univerziteta, Državnog univerziteta u Novom Pazaru i privatnog univerziteta EDUKONS, ukupno 60 polaznika.
Univerzitetski nastavnici će takođe biti obučeni u akademskim veštinama pisanja i vođenja projekata i prikaza rezultata istraživanja. Oni će održavati kurseve u repozitorijumu gde će se nalaziti i: “open acess” baze podataka relevantne za poljoprivredne proizvođače, zatim nastavnicima i savetodavcima dostupni kursevi za osvežavanje znanja, ali i komercijalni kursevi, dečiji kutak, forumi za razmenu iskustava nastavnika, savetodavaca, poljoprivrednih proizvođača, potrošača i pobornika zaštite okoline i zdrave ishrane.
Savetodavci, ukupno 60 polaznika, će biti trenirani u komunikacionim veštinama, kao i za pomoć proizvođačima u udruživanju i dobijanju projekata i podsticaja za proizvodnju, biće trenirani i za korišćenje online kurseva koji će se nalaziti u repozitorijumu.
Nastavnici srednjih poljoprivrednih škola, ukupno 60 polaznika, biće obučavani za korišćenje i kreiranje kurseva u online okruženju kao i u metodici aktivne nastave sa učenicima, takođe će im biti dostupni i klasični i online kursevi za profesionalno usavršavanje u predmetima poljoprivredne struke koje predaju.