Promocija XXII Zbornika radova Tehnologija, kultura i razvoj

U Galeriji nauke i tehnike (SANU) 15. decembra 2015. održana je promocija tematskog zbornika radova sa XXII naučnog skupa međunarodnog značaja  Tehnologija, kultura i razvoj  održanom od 8. do 10. septembra 2015. na Paliću. Kontekst skupa je bio “Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji”.

U ovom zborniku objavljeno je dvadeset radova, između ostalih, u odeljku PUTEVI OSIGURANJA VISOKOG KVALITETA ISHODA OBRAZOVANJA,  štampan je rad članova Obrazovnog foruma, prof. dr Ivana Ivića i prof. dr Ane Pešikan, KVALITET OBRAZOVANJA U SRBIJI: KVALITET ISHODA OBRAZOVANJA I STRATEŠKE MERE ZA NJIHOVO UNAPREĐIVANJE.

Rad je nastao u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, “Identifikacija, evaluacija i razvoj kognitivnih i emocijalnih kompetencijakoje su važne u društvu orijentisanom na Evropske integracije”.