Prof. dr Ljubiša Rajić (1947-2012.)

Obrazovanje

ljubisa rajic Doktor skandinavistike,Vanredni profesor za skandinavske jezike i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, Inostrani član Akademije nauka Norveške
Rođen je u Beogradu 1947, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Tokom školske 1964-65. godine boravio je u Norveškoj u jednoj od tzv. visokih narodnih škola. Posle prve godine studija elektrotehnike u Beogradu dobio je stipendiju za usavršavanje norveškog jezika. U periodu 1968-75. studirao je nordistiku na Institutu za nordistiku Univerziteta u Oslu. Na završnom stupnju studija napisao je samostalan naučni rad iz istorije norveškog jezika pod naslovom O jeziku u rukopisu OUB MS 4o 317, čiji su teorijski delovi objavljeni u institutskom časopisu. Završni ispit je položio i rad odbranio juna 1975. sa prosečnom ocenom 9,75. Iste godine upisao se na postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na smeru Nauka o jeziku. Ispite je položio sa prosečnom ocenom 9,8. Magistarski rad Metodološki problemi proučavanja nordijskih rukopisa odbranio je januara 1979. Tokom magistarskih studija bio je stipendista Republičke zajednice nauke. Doktorsku disertaciju Problemi objašnjenja u epistemologiji istorijske lingvistike predao je oktobra 1985. a odbranio maja 1986.

Radna biografija

Tokom studija nordistike radio, između ostalog, kao nastavnik norveškog jezika u dve osnovne škole u Oslu, kao sudski tumač, prevodilac i, naposletku, kao pomoćni bibliotekar Instituta za nordistiku Univerziteta u Oslu. U letnjem semestru akademske 1976-77. radio je kao lektor za srpskohrvatski jezik i stručno prevođenje na Institutu za slavistiku Univerziteta u Upsali učestvujući u osnivanju obrazovanja prevodilaca između srpskohrvatskog i švedskog jezika. Oktobra 1977. izabran je za lektora za norveški jezik na Filološkom fakultetu, kada i počinje nastava skandinavistike na Univerzitetu u Beogradu. Nastavu norveškog jezika kao pomoćnog predmeta držao je od oktobra 1977, a švedskog od oktobra 1981. Godine 1987. izabran je za docenta za norveški jezik i književnost, godine 1988. za docenta za skandinavske jezike, godine 1989. za docenta za skandinavske jezike i književnosti, 1992. za vanrednog profesora za skandinavske jezike i književnosti, a 1997, 2002. i 2007. godine reizabran u isto zvanje. Jeseni 2010. izabran je za redovnog profesora za predmet skandinavistika. Godine 1988. osnovao je Grupu za skandinavske jezike i književnosti, prva generacija studenata je upisana 1988-89, prvi studenti su diplomirali 1992, prvi magistarski radovi odbranjeni 2004. godine, a prve teme za doktorske disertacije odobrene iste godine.

Švedski institut je Grupu za skandinavistiku na Filološkom fakultetu proglasio 2004. godine za najbolju instituciju te vrste u svetu u toj godini u konkurenciji oko 250 institucija na kojima se drži nastava švedskog jezika, književnosti i kulture.

Marta 1999. godine izabran je za inostranog člana Akademije nauka Norveške.

NASTAVNI RAD NA FILOLOŠKOM FAKULTETU

Na Grupi za skandinavske jezike i književnost držao je nastavu iz predmeta Skandinavski jezici I-IV, Skandinavske književnosti I-IV i Skandinavska kultura I-IV. U periodu 1991-93. držao je i nastavu iz predmeta Savremeni norveški jezik I-IV, a u periodu 1991-96 i nastavu iz predmeta Savremeni švedski jezik I-IV zato što nismo imali kontraktualne lektore za te jezike, a naši najbolji diplomirani studenti su se po pravilu iseljavali iz zemlje. U periodu 1996-2001 držao je nastavu iz predmeta Savremeni danski jezik I-IV, jer smo ostali bez lektora za danski jezik.

U Centru za postdiplomske studije Filološkog fakulteta u Beogradu držao je nastavu iz metodike nastave švedskog jezika i nekoliko različitih lingvističkih i književnonaučnih predmeta iz uže struke, a na smeru za nauku o jeziku dve godine je zajedno sa prof. dr Zoranom Žiletićem držao nastavu iz uporedne gramatike germanskih jezika. U periodu od izbora za vanrednog profesora pod njegovim mentorstvom je magistriralo četiri kandidata; Svim saradnicima je obezbedio po više studijskih boravaka u Skandinaviji u trajanju od nekoliko dana do jedne školske godine. Od 2005. godine do danas potpisan je i ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Agderu, Visokom školom u Vestfoldu, Visokom školom u Olesundu (Norveška) i Univerzitetom u Orhusu (Danska), a u toku je potpisivanje ugovora sa Univerzitetom u Kopenhagenu.

Od osnivanja skandinavistike 1977. godine do 2000. vodio je biblioteku, čitaonicu i celokupnu nabavku knjiga (godinama uglavnom preko sponzora). Uz pomoć sponzora obezbedio je 5 kompjutera za rad nastavnika na fakultetu. 4 za rad kod kuće i 6 prenosivih za rad u bibliotekama, 5 kompjutera za rad studenata, 5 štampača za rad nastavnika na fakultetu i kod kuće, 1 štampač za rad studenata, 1 projektor za potrebe nastave i 4 kopir aparata.

Osnovao je i više godina vodio otvoreni seminar za studente skandinavistike, a vodio je studentski projekat izrade priručnika za nastavu i prevoda unutar koga smo u međuvremenu objavili oko prevedenih 25 knjiga.

NASTAVNI I STRUČNI RAD VAN FILOLOŠKOG FAKULTETA

Od oktobra 2001. do oktobra 2005. bio je profesor po pozivu (tzv. profesor II sa 20 % radnog vremena) na Visokoj školi u Oslu za predmet Nauka o jeziku i interkulturna komunikacija. Na visokoj školi je u različitim semestrima na Fakultetu za novinarstvo predavao novinarstvo u kriznim i ratnim područjima i norveški jezik i stilistiku, te učestvovao u seminaru o etici novinarstva, na Učiteljskom fakultetu je držao predavanja iz interkulturne analize književnih dela, obrazovanja učitelja u multikulturnim sredinama i balkanskih studija, a na Fakultetu za estetske predmete estetiku totalitarizma. U školskoj 2005/2006 godini držao je predavanja iz urbane dijalektologije za studente postdiplomskih studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Počev od 2005. godine jednom godišnje je držiao predavanja o razvoju u Srbiji u Ženevskom centru za politiku bezbednosti. Marta 2005. godine učestvovao je kao eksterni stručnjak u oblikovanju studija balkanologije na Univerzitetu u Geteborgu.
Držao je predavanja na institutima za nordistiku, slavistiku, opštu književnost, opštu lingvistiku, istočnoevropske studije i sociologiju univerziteta u Upsali, Lundu i Geteborgu (Švedska), Oslu, Trondheimu i Tromseu (Norveška), Kopenhagenu i Roskildu (Danska), u nizu visokih škola u Norveškoj, na univerzitetima u Ljubljani i Zagrebu, zatim na više seminaru za književne prevodioce sa švedskog jezika u organizaciji Švedskog instituta, organizovao je u Beogradu seminar za usavršavanje tumača između švedskog i srpskohrvatskog jezika, seminaru za prevodioce u Visokoj narodnoj školi u Fristadu (Švedska), Nacionalnoj biblioteci Norveške, držao je predavanja u svim obrazovnim centrima Ministarstva za odbranu Norveške (Obrazovni centar Ministarstva za odbranu, Vojnovazduhoplovna akademija, Vojna akademija, Vojnopomorska akademija, Seminar za vojne sveštenike), za norveški bataljon u okviru KFOR-a, raznim studentskim i omladinskim udruženjima u Norveškoj, Reporterima bez granica u Švedskoj, nizu norveških gimnazija, te učestvovao sa referatima na nizu seminara i konferencija u Norveškoj i Švedskoj o problemima Balkana, te sa sopstvenim prilozima na više festivala kulture u Norveškoj.
U Beogradskoj otvorenoj školi je više od jedne decenije predavao predmet Poslovna kultura, a u Centru za ženske studije nekoliko godina je držao predmet Tehnika akademskog pisanja. Bio je član programske komisije Alternativne akademske obrazovne mreže.
Od jeseni 1995. do jeseni 2001. godine vodio je Uniforum koji je okupljao nastavnike i saradnike većeg broja fakulteta beogradskih univerziteta, i unutar njega pokrenuo nezavisni projekat „Modernizacija univerzitetske nastave u Srbiji”, a rad na njemu je prekinut u leto 1998. Devet godina je bio član uprave Credibel škole, kasnije Beogradske otvorene škole.
Tokom 2001. godine bio je član komisije Ministarstva prosvete i sporta koja je napisala nacrt Zakona o univerzitetu, a od decembra 2001. do decembra 2004. godine član Komisije za akreditaciju, gde je obradio 14 zahteva i učestvovao u donošenju odluka o skoro 80 zahteva. U sklopu tog rada proveo je dva meseca na usavršavanju u Norveškoj, a na poziv Norveškog saveta za nauku.
U 2006. godini norveška agencija za akreditaciju (NOKUT) imenovala ga je kao prvog neskandinavskog član jedne komisije za razmatranje zahteva za odobrenje statusa univerziteta jednoj visokoj školi (Visoka škola u Agderu) sa zadatkom da posebno procenim nastavu humanističkih i društvenih nauka i naučni rad u tim oblastima.
Jeseni 2006. bio je član Radne grupe za izradu strategije razvoja humanističkih nauka u Srbiji. U Ministarstvu kulture Srbije bio je predsednik komisije za manifestacije i u dva mandata komisija za kapitalna dela, vredna dela i prevođenje srpske književnosti na strane jezike.
Bio je predsednik žirija za dodelu nagrade „Neven” i nagrade Politikinog zabavnika za najbolje delo književnosti za decu i stručne knjige za decu. Bio je član žirija za dodelu nagrade Klub 27 za mlade talente iviše godina član redakcija časopisa Scientia Yugoslavica, Mostovi i Prevodilac i tri i po godine glavni urednika lista Republika. Bio je član više domaćih i stranih naučnih i stručnih društava (Societas Linguistica Europea, European Association for International Education, Nordic Association of Linguists, Udruženje književnih prevodilaca Srbije…).
NAUČNI RAD
Objavio sam 217 radova i članaka, od čega šest knjiga, a iz oblasti skandinavistike, opšte lingvistike, nauke o književnosti, interkulturne komunikacije, sociologije, politikologije, problema obrazovanja (posebno univerziteta), nauke o prevođenju, te priredio nekoliko desetina zbirki tekstova za studente sve četiri godine.
ODLIKOVANJA I NAGRADE
Bio je nosilac je sledećih odlikovanja i nagrada: Orden Vitez Reda bele ruže (Finska), Vitez Kraljevskog reda Severne zvezde, prve klase (Švedska), Medalja Svetog Olafa i Vitez prve klase Kraljevskog norveškog ordena za zasluge (Norveška) za zasluge za širenje finskog, odnosno švedskog, odnosno norveškog jezika, književnosti i kulture u inostranstvu, Nagrada Akademika za zasluge za norvešku kulturu i nauku u inostranstvu, Nagrada Švedskog autorskog fonda za zasluge za švedsku književnost u inostranstvu, počasna nagrada zadužbine Slobodna reč iz Norveške za zasluge za norvešku nauku i kulturu u inostranstvu. Decembra 2010. godine dobio je nagradu Vitez poziva, koju dodeljuje Lex – Liga eksperata iz Beograda.

UČEŠĆE U RADU ORGANA FAKULTETA I UNIVERZITETA

Bio je član dvadesetak administrativnih i stručnih komisija na fakultetu, između ostalih Komisije za plan i razvoj i predsednik Komisije za biblioteke i informatiku. U dva mandata sam bio član Saveta Filološkog fakulteta i zamenik upravnika Katedre za germanistiku. Bio je upravnik Centra za postdiplomske studije Filološkog fakulteta i član Veća za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu. U jednom mandatu bioje član Saveta Univerziteta u Beogradu i Upravnog odbora Doma kulture Studentski grad, te član Saveta Učiteljskog fakulteta.
Bio je predsednik radne grupe za izradu elaborata „Koncepcija magistarskih i doktorskih studija” pri Centru za istraživanje i razvoj Univerziteta u Beogradu do neobrazloženog prestanka njenog rada nakon izbora prof. dr Dragutina Veličkovića za rektora, i član uprave Računskog centra Univerziteta u Beogradu.

DELATNOST KAO PREVODILAC I SUDSKI TUMAČ

Objavio je nekoliko desetina književnih prevoda sa skandinavskih jezika i na njih, najviše sa norveškog i na norveški. Ujedno je redigovao dvadesetak knjiga studentskih prevoda.
Bio je sudski tumač za danski, norveški i švedski jezik. Više godina je bio ispitivač na stručnom ispitu za sudske tumače na Visokoj školi za trgovinu u Bergenu, koja jedina autorizuje sudske tumače u Norveškoj, te ispitivač za sudske tumače pri Administrativnom kolegijumu vlade Kraljevine Švedske.

DELATNOST KAO PREVODILAC I SUDSKI TUMAČ

Objavio je oko hiljadu stranica članaka u štampanim i elektronskim medijima u Srbiji, te dnevnicima i nedeljnicima i elektronskim medijima u Skandinaviji. U Norveškoj je objavio dnevnik koji je vodio za vreme bombardovanja, a po njemu je u Norveškoj igrana i monodrama. Učestvovao u nizu konferencija o krizi i ratu u bivšoj Jugoslaviji, držanih u Jugoslaviji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Obrazovnog foruma i Udruženja profesora i istraživača Srbije i član njegovog upravnog odbora. Bio je član upravnog odbora Prijatelja dece Srbije i Fonda za otvoreno društvo u Jugoslaviji (u kome je vodio i komisije za izdavaštvo i program pomoći visokom školstvu), te član upravnih odbora još nekoliko nevladinih organizacija.
bibliografija
U bibliografiju radova nije uneto oko 500 članaka i oko 150 intervjua u domaćim i skandinavskim medijima, oko 20 priloga u raznim zbornicima popularnijeg karaktera, oko 80 predavanja na domaćim institucijama i oko 60 predavanja na skandinavskim visokoškolskim institucijama o temama iz skandinavistike, lingvistike, nauke o književnosti, problema visokoškolskog obrazovanja, interkulturnog opštenja, interkulturnosti, sociologije i politikologije.
I Radovi iz lingvistike
1. Om trær, skog og språkforskning. U: Ventil 3,1974:27-31. (O drveću, šumi i izučavanju jezika)
2. Språkendringer. U: Ventil 5,1974:11-21. (Jezičke promene)
3. Om språket i OUB Ms 4o 317. Oslo, 1975. (O jeziku u rukopisu OUB Ms 4o 317). (Neštampan kandidatski rad. 176 stranica. Glave 4, 5 i 6 su objavljene kao: Grunnlagsproblemer i historisk språkforskning I-II. U: Norskrift 8,1976:15-70 i 9,1976:1-70. – O temeljnim problemima istorijskog izučavanja jezika I-II.)
4. Lingvistika, ideologija i politika. U: Ideje 1,1977:105-120.
5. Princip fonemskog pisma Monaha Hrabra i Prvog gramatičara sa Islanda – slovensko-germanska paralela. U: Naučni sastanak slavista u Vukove dane 1978. Referati i saopštenja8/1. Beograd: MSC 1982:37-41.
6. Metodološki problemi proučavanja nordijskih rukopisa. Beograd 1978. (Neštampan magistarski rad.) Skraćena verzija objavljena kao: Rukopis kao izvor građe za istoriju jezika (na materijalu nordijskih jezika). U: Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti6, 1984:1-27.
7. Sociolingvistički aspekti dvojezičnosti Jugoslovena na radu u Švedskoj i Norveškoj. U:Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije 2,1978:29-44.
8. Uz Fishmanovu „Sociologiju jezika”. U: Gledišta 5-6,1978:173-178. (Prikaz)
9. Imena iz norveškog i danskog. U: Radovi VI,1979:275-291.
10. Milorad Radovanović: Sociolingvistika. U: Kultura 47,1980:201-205. (Prikaz)
11. Gammelnorsk vokalharmoni i språktypologisk belysning. U: Even Hovdhaugen (ed). The Nordic Languages and Modern Linguistics. Oslo: Universitetsforlaget 1980:315-322.
12. Harmonija vokala u staronorveškom jeziku u tipološkom svetlu. U: Anali Filološkog fakulteta14,1982:189-202. (Srpska verzija rada pod brojem 11.)
13. Gramatička teorija. U: Politika 26.01.80. (Kratak prikaz)
14. Jezik i identitet – položaj korisnika dijalekta u procesu standardizacije govora. U: Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije 4-5,1980:373-376. Isto: Položaj korisnika dijalekta u procesu standardizacije jezika. u: Književnost i jezik 3-4,1981:243-248.
15. Jezička politika i planiranje jezika. U: Aktuelna pitanja naše jezičke kulture. Beograd, Prosvetni pregled 1983:113-117. Isto u: Književna reč 181,1982.
16. Problemi filogeneze jezika. U: Prevodilac 1,1981:5-13.
17. Varijante srpskohrvatskog standardnog jezika i desna strana dvojezičnih rečnika. U:Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije 6,1982:125-129.
18. Jezik i pol. U: Kultura 57-58,1982:79-95.
19. Neuhvatljivi jezik. Razmišljanja povodom „Filozofije jezika” Nenada Miščevića. U: Kultura59,1982:79-95.
20. Vesna Berić: Osnovi istorijske gramatike njemačkog jezika. U: Strani jezici 1-2,1982:126-129.
21. Kako izbeći monolog. U: Književne novine 647,1982. (Prikaz skupa „Aktuelna pitanja naše jezičke kulture”)
22. Jezik u društvenoj komunikaciji – praksa i problemi. U: Prevodilac 1,1983:52-54. (Prikaz istoimenog skupa)
23. Marksizam i lingvistika. U: Marksistička misao 3,1983:113-137.
24. Teorijske osnove planiranja jezika. U: Jezik u savremenoj komunikaciji. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu 1983:174-194.
25. Pavica Mrazović: Die Stellung der Satzelemente im Deutschen und im Serbokroatischen. U:Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti 5,1983:455-459. (Prikaz)
26. Forandring og forklaring. U: K. Ringgaard, V. Sørensen (eds). The Nordic Languages and Modern Linguistics 5. Århus 1984:349-353.
27. Jezici i nacije u Skandinaviji. U: Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa 5-6,1984:113-120. Diskusija u broju 9,1985:157-158.
28. Åke Viberg, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf: Švedska gramatika. Prevod i adaptacija Ljubiša Rajić. Stockholm: Natur och Kultur 1985. (158 strana)
29. Svensk-serbokroatiskt lexikon. Stockholm: Skolövestyrelsen 1985. (Redakcija prevoda oko 17.000 reči.)
30. Problemi objašnjenja u epistemologiji istorijske lingvistike. Beograd 1985. (Neštampana doktorska disertacija. 353 strane.)
31. Jezička ravnopravnost i opštenje u Jugoslaviji. U: Marksistička misao 5-6/1987:126-145.
32. XVII međunarodni sastanak slavista. U: Prevodilac 3,1987:50-52. (Prikaz skupa)
33. Vuk je mrtav, a ni mi nismo dobro. U: Kultura 78-79/1987: 156-169.
34. Janez Orešnik: Studies in the Phonology and Morphology of Modern Icelandic: A Selection of Essays. U: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku XXX/2,1987:162-164. (Prikaz)
35. Problem objašnjenja u epistemologiji istorijske lingvistike. U: SOL 3,1987:9-35. (Izbor iz doktorske disertacije)
36. Vuk i budućnost. U: Naučni sastanak slavista u Vukove dane XVIII/2. Beograd: MSC, 1987:321–327
37. Jezici i nacije u Skandinaviji. U: Jezici i politike. Zagreb: Centar CK SKH za idejno-teorijski rad/Komunist, 1988:287-306. (Znatno proširena verzija rada iz tačke 27.)
38. Language Planning – Theory and Practice. U: Yugoslav General Linguistics. (ed. Milorad Radovanović). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1989:301-319. (Linguistics and Literary Studies in Eastern Europe, 26)
39. Jezik politike. U: Marksistička misao 1/89:253-274.
40. O uzrocima jezičkih politika u Jugoslaviji. U: Naše teme 4/1988:684-691. (Prilog razgovoru povodom knjige Dubravka Škiljana Jezična politika)
41. Jezik i ćirilično pismo. U: Politika 04.02.1989.
42. Još jedanput o ćirilici i latinici. U: Zadužbina 8/1989:4-5.
43. Objašnjenje u teoriji jezičkih promena. Zagreb: SOL, 1991. (Prerađena i skraćena verzija doktorske disertacije pod brojem 227.)
44. Ko ne psuje, bolje da ga nije. U: Vreme, 02.03.1992. (Članak o psovkama.)
45. Nepismeni, na srpskom i ćirilici. U: Vreme, 18.05.1992. (Komentar odredbi o jeziku u ustavu Srbije.)
46. Otklon od predrasuda. U: Borba. 23.12.1993. (Prikaz knjige Ranka Bugarskog Jezici. Novi Sad: Matica srpska, 1993. Preneto u Rad Matice srpske 30, 1993:122-123.)
47. I košmar je cool. U: Nezavisni. 03.-07.06.1994. (Prikaz knjige Ranka Bugarskog Jezik od mira do rata.)
48. Jezik oštriji od mača. U: Borba. 04.08.1994. (Prikaz knjige Ranka Bugarskog Jezik od mira do rata.)
49. Vreme aorista. In. Nezavisni. 08.07.1994. (Intervju o savremenoj jezičkoj situaciji kod nas)
50. Srpsko-nordijska leksikografija. U: Zadužbina 27,1994:8
51. Leksikografski priručnici za skandinaviste (1). U: Prevodilac 1992,1-4:71-86.
52. Simbolizacija jezika i konstituisanje rastojanje. U: Božidar Jakšić (ed.): Ka jeziku mira. Beograd: Forum za etničke odnose, 1996:63-70.
53. Pisanje datuma i slični standardi. U: Jezik danas 1,1997:14-17.
54. Skandinavija – jezik i granice. U: Božidar Jakšić (ed.): Granice – izazov interkulturalnosti. Beograd: Forum za etničke odnose, 1997:245-258.
55. Petnaest vekova runa. U: Svet reči 2/3, 1997:19-21.
56. Govorite li skandinavski?. U: Svet reči 2/3, 1997:75-76.
57. Historical Linguistics in Time. U: History and Perspectives of Language Study. Papers in Honor of Ranko Bugarski (CILT 186) ed. by Olga Mišeska-Tomić & Milorad Radovanović. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2000:43-69.
58. Die Sprache in der Zukunft. U: Barbara Kunzmann-Müller (Hrsg.): Die Sprachen Südosteuropas Heute. Frankfurt/M: Peter Lang, 2000:200-208.
59. Srpska lingvistika između tradicionalnog i modernog. U: Lingvističke aktuelnosti, Godina 2, Broj 1. Tribina Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici (1). Na:http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/la.htm
60. Språk och samhälle i ex-Jugoslavien. U: Ymer 123/2003:169-178. [Jezik i društvo u bivšoj Jugoslaviji. U časopisu Ymer Švedskog društvo za antropologiju i geografiju, tematski brojDet bergiga Balkan – konflikternas halvö – Brdoviti Balkan – poluostrvo sukoba]
61. Svenskt-Serbiskt Lexikon. Švedsko-srpski rečnik. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2005. [Završna redakcija 28.500 reči ]
62. Gradski govori. U: Govor Novog Sada, Sveska 1: Fonetske osobine. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2009: 31-47. (Lingvističke sveske 8)
63. Stedsnavn og politisk og etnisk identitet i Serbia. In: Nytt om namn 46,2007:23-29.
64. Place names and identity in Serbia. In: Proceedings Names and Identities (Oslo 16th Nov, 2007, 21th Nov, 2008). Oslo: Oslo studies in language, 2,2009. – 18 strana. (Digital publishing)
65. Prilagođeno pisanje imena iz stranih živih jezika. Skandinavski jezici. U: Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2010:222-231.
II Radovi iz nauke o književnosti
66. Savremena norveška lirika. U: Književne novine 394,1971.
67. Mitologija i pesništvo: Proroštvo proročice. U: Filološki pregled 1-4,1978:123-133.
68. Per Olov Enquist – portret pisca. U: Program za predstavu „Noć tribada”. Atelje 212, maj 1978. (5 autorskih stranica)
69. „Peer Gynt” juče i danas. U: Program za 12 BITEF. 1978. (9 autorskih stranica)
70. Hamsun na vetrometini. Beleške na marginama jedne diskusije. U: Književne novine572,1978.
71. Kralj ponoći iz Novoga Sada. U: Politika 19.01.80. (Prikaz)
72. Ibzen u fioci. U: Politika. 19.01.80.
73. Pohodi s one strane reči i zvuka norveškoj književnosti. U: Književna kritika 5,1980:24-29.
74. Per Hanson: Svaki deseti je morao da umre. U: Mostovi 42,1980:175. (Neprevedena knjiga)
75. Laponska poezija danas. U: Mostovi 43,1980:1977-198.
76. O savremenoj poeziji grenlandskih Eskima. U: Mostovi 44,1980:287-288.
77. Književnost i kriterijumi njene podele. U: Književna reč 193-194,1982.
78. Johan Borgen: Ja. U: Mostovi 49,1982:55-56. (Neprevedena knjiga)
79. Aksel Sandemose: Izbeglica prelazi svoj trag. U: Mostovi 49,1982:56. (Neprevedena knjiga)
80. Ibsenove drame u kritici i istoriji književnosti. U: Henrik Ibsen: Četiri drame. Beograd: Nolit 1983:7-22. (Predgovor)
81. Skandinavska književnost u Nolitovom izdanju između dva rata. U: Anali Filološkog fakulteta 15,1983:129-134.
82. Feminologija i književnost na angloameričkom i skandinavskom području. U: Republika 11-12,1983:112-131.
83. Marksizam i književnost. U: Književnost 2-3,1984:223-225, 252-253. (Diskusija za okruglim stolom povodom knjige: Sreten Petrović (ur.): Marksizam i književnost I-II. Beograd: Prosveta 1983.
84. Kako predavati književnost. Priredio Aleksandar Jovanović. U: Politika 22.09.84. (Prikaz)
85. Edvard Hoem: Probe. U: Mostovi 61,1985:61-61.
86. Mala enciklopedija Prosveta. Beograd: Prosveta 1986. Danska, ferojska, islandska, norveška i švedska književnost – glavne odrednice i pojedini pisci; germanska religija i odrednice iz germanske religije; ukupno 6 autorskih tabaka.
87. Savremena finska poezija. Odabrao i priredio Osman Đikić. U: Politika 15.11.86. (Prikaz)
88. Per Ulov Enkvist – skica književnoga postupka. U: Program za predstavu Per Olov Enquist: Iz života kišnih glista. Beograd: Atelje 212, sezona 1987/88.
89. Književnost u književnosti. U: Rukovet 3/1989:387-391.
90. Istorija srpske i hrvatske književnosti na danskom. U: Politika 02.12.1989. (Prikaz)
91. Književnost Jugoslovena na radu u Švedskoj. U: Srpska književnost u emigraciji 1945-1991. Beograd: Književnost 9-10/1991:1337-1340.
92. Granice nacionalnog i skandinavskog u skandinavskoj književnosti. U: Anali Filološkog fakulteta 19,1992:519-531.
93. Kad prvak kasni dva veka. U: Vreme, 06.04.1992. (Tekst o stvaranju nacionalnog pisca od Dobrice Ćosića.)
94. Skald, Rune. U: Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit, 1992:734, 782.
95. O Ljubi Zemuncu i Miloševiću. U: Vreme, 13.09.1993. (Prikaz knjige Ivan Čolović: Bordel ratnika. Beograd: XX vek, 1993.)
96. Cultural exchange. The bridge between the familiar and the unknown. U: Norwegian Literature 1994:59-61.
97. När Öst väljer nordiskt. [Istok bira nordijske pisce] U: Expressen. 25.02.1995; Det er berre kjærleiken att å skriva om. [Ostala je samo ljubav da se o njoj piše] U: Dag og Tid. 27.04.1995. (Prikaz 11 dela lepe književnosti predloženih za nagradu Nordijskog saveta za 1994.)
98. Henrik August Angel i Balkan. U: Henrik A. Angel: Srpske vojničke priče. Beograd: Mladost turist, Itaka, 1995:109-116.
99. Pogovor. U: Knut Hamsun: Pan. Beograd: SAGA, 1995:143-158.
100. Dizajnirani bestseler. U: Osećaj gospođice Smile za sneg. Beograd: Nolit, 1997:7-20. (Predgovor)
101. Isidorina recepcija Norveške. U: Isidorijana 3, 1997:90-103.
102. Razumevanje Bosne. U: Danas. 03.03.1998. (Prikaz prevoda dela Meše Selimović na norveški i švedski jezik.)
103. Hamsun på serbokroatisk. U: Even Arntzen & Nils Magne Knutsen (red.): Hamsun 2000. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy. Hamarøy, Hamsun-Selskapet, 20000:57-79.
104. Književnost i njena istoriografija u vremenu. Beograd, 2006. (84 stranice)
105. Mixing oratio recta and oratio obliqua – A Sign of Literacy or Orality? U: Else Mundal og Jonas Wellendorf (eds.): Oral Art Forms and their Passage into Writing. København: Museum Tusculanum Press, 2007:203-207.
106. Andersen na razmeđima. U: ZbornikMatice srpske za književnost i jezik 1,2007:11-25.
107. Tekst u vremenu : dinamika i istoriografija nordijske književnosti. Beograd: Geopoetika, 2008. – 264 str.
108. Umeće čitanja : ogledi o (književnom) tekstu. Beograd: Geopoetika, 2009. –229 str.
109. Vita brevis kao sadržinski codex rescriptus teksta Ispovesti Aurelija Augustina. U: Ksenija Maricki Gađanski (ur.): Zbornik sa međunarodnog naučnog skupa „Antički svet, evropska i srpska kultura“. Beograd: Društvo za antičke studije Srbije, 2009:295-300.
III Problemi didaktike
110. Neka razmišljanja o početnim iskustvima nastave norveškog i švedskog jezika kod nas. U:Živi jezici 1-2,1982:118-123.
111. Cilj bez puta. U: Književna reč 231,1984.
112. Nikola Kremzer: Osnove metodike nastave nemačkog jezika. U: Živi jezici 1-4,1984:139-140. (Prikaz)
113. Jezik i kultura u nastavi stranih jezika. U: Politika 25.06.83. (Prikaz)
114. Obrazovanje i stručni profil prevodilaca. U: Prevodilac 4,1984:53-56.
115. Uloga nauke o prevođenju u obrazovanju prevodilaca. U: Prevođenje i nastava stranih jezika. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije/Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije. 1986:21-25.
116. O smisaonosti vezivanja nastave jezika i književnosti. U: Odnos između jezika i književnosti u istraživanju i nastavi. Beograd: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije1987:49-52.
117. Norsk i Jugoslavia. U: Norsk i utlandet 1987:15-16.
118. Tankar omkring realiaundervisningen. (Razmišljanja o nastavi realija) (Elaborat urađen po narudžbini Odbora za saradnju nordijskih službi za slanje kontraktualnih lektora pri Nordijskom ministarskom savetu. 25 stranica.) 1987
119. Prilog diskusiji za okruglim stolom o nastavi srpskohrvatskog kao stranog jezika. U: Nastava srpskohrvatskog jezika kao stranog. Beograd: Institut za strane jezike/Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda, 1986:181-183.
120. Tehnika učenja. Kratak kompendijum za studente skandinavistike. Beograd: Filološki fakultet, 1988. (24 stranice)
121. Studije skandinavistike u svetu i u Beogradu. U: Glossa 2-3,1996:47-57.
122. Internasjonalisering og Høgskolen i Oslo. U: Høgskoleliv i Pilestredet – om Grotid og tids-Cleme(t). Oslo: Høgskolen i Oslo, 2004:44-49. [Internacionalizacija i Visoka škola u Oslu]
123. Scandinavian Studies in Serbia: Challenges and Response. U: IV Švedsko-srpski simpozijumu „Stokholm-Beograd : Održivi razvoj i uloga humanističkih nauka“. Beograd: SANU; Stockholm: Kungliga Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakademin, 2009:103-113.
IV Nauka o prevođenju
124. Starine koje žive. U: Politika 09.09.76. (Prikaz prevoda knjige „Život despota Stefana Lazarevića” Konstantina Filozofa na danski.)
125. Prva nastava prevođenja u Srbiji. U: Mostovi 40,1979:348-349.
126. Pesme Vaska Pope na norveškom. U: Politika 01.02.79.
127. Jezik posrednik kao stilski i semantički filtar u procesu prevođenja. U: Prevodna književnost 1979. Beograd: Udruženje književnih prevodilaca Srbije 1980:55-59.
128. Kad se mi mrtvi probudimo. Razmišljanja na marginama jednoga prevoda. U: Pozorište 5-6,1980:467-471. (Prerađena verzija rada pod brojem 126.)
129. Prva naša knjiga iz teorije prevođenja. U: Mostovi 43,1980:239-242. (Prikaz knjige: Vladimir Ivir: Teorija i tehnika prevođenja)
130. Teorija i poetika prevođenja. Priredio Ljubiša Rajić. Beograd: Prosveta 1981. (286 strana)
131. Werner Koller: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle und Meyer 1979. U: Mostovi 45,1981. (Prikaz)
132. O prevođenju sa prevoda. U: Teorija i poetika prevođenja. Beograd: Prosveta 1981:201-218.
133. Jezički kolorit Andrićevog dela u prevodu na skandinavske jezike. U: Delo Ive Andrića u kontekstu evropske književnosti i kulture. Beograd: Zadužbina Ive Andrića 1981:885-889.
134. Teorija prevođenja i književni žanrovi. U: Književne novine 638,1981. (Diskusija za okruglim stolom)
135. Srednjoškolsko obrazovanje prevodilaca samo osnova za univerzitet. U: Prevodilac, 3/83:102-103
136. Miodrag Sibinović: O prevođenju. U: Politika 11.02.84. (Prikaz)
137. Notre premièr livre sur la théori de la traduction. U: Mostovi 70,1987:172-176. (Prevod na francuski rada objavljenog u broju 43,1980.)
138. Portreti prevodilaca: Stjepan Pištignjat. U: Prevodilac 3,1987:60-62.
139. Istorija i poetika prevoda. Razgovor o knjizi Save Babića Kako smo prevodili Petefija. U:Kultura 76-77, 1987:200-204. Preštampano u: Povodzivi. Drugi o Savi Babiću. Beograd: Čigoja štampa, 2004:56-59. [Prilog u razgovoru.]
140. Nemušti razgovor sa narodom. U: Politika ekspres, 22.10.88.
141. Još jedanput o takozvanoj lingvističkoj teoriji prevođenja. U: Književno prevođenje: teorija i istorija. Zbornik radova. Požarevac: Institut za književnost i umetnost, Braničevo, Književna zajednica Novog Sada, 1989:17-24.
142. Preduslovi prevođenja sa skandinavskih jezika na jugoslovenske jezika i obratno. U: Mostovi1,77/1989:48-58. Isto u: Mirko Rumac (ed): Jugoslavensko-švedski prevodilački dani. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka / Svenska institutet, 1990:86-111.
143. Švedsko-jugoslovenski prevodilački dani. U: Mostovi 4,76/1988:370-372. (Prikaz skupa)
144. Prilog diskusiji na temu „Mesto književnog prevoda u nauci o prevođenju”. U: Mostovi3,79/1989:198-201, 207-208.
145. Odgovor na anketu „Kakav Vam problem postavlja tekst koji trenutno prevodite?”. U:Mostovi 91,1992:248-250.
146. „Derviš i smrt” na norveškom. U: Borba, 28.01.93. (Prikaz prevoda)
147. Andrić opet među Dancima. U: Borba. 07.10.1993. (Prikaz prevoda Na Drini ćuprija na danski.)
148. Aristeion ili prevodilačka diplomatija. U: Mostovi 107-108,1996:103-109.
149. Prilog diskusiji na temu „Prevodioci o sebi i društvu”. Mostovi 97,1994:91-101.
150. Skandinavska književnost u prevodu na srpskohrvatski. U: Prevodna književnost. Zbornik radova XXIII-XXVI beogradskih prevodilačkih susreta 1997-2001. Beograd: Udruženje književnih prevodilaca Srbije, 2002: 228-248.
V Skandinavska kultura
151. Norge 40 år etter. U: Samtiden 3/2003:90-97. [Norveška 40 godina kasnije]
152. Kollektiv dårskap har også sin pris. U: Forskerforum 3,2004:24-25. [I kolektivna ludost ima svoju cenu. – Prikaz knjige Ottar Borx: Naša kolektivna ludost. Kako norveška javna reč postaje perverzna? Oslo: Pax: Pax, 2003. U: Naučni forum]
153. Clemetiseringa av skulen. U: Syn og Segn 2,2005:96-104. [Klemetizacija škole]
154. Programi skandinavskih socijaldemokratskih partija. U: Programski identiteti socijaldemokratskih partija. Beograd: sdklub ; Friedrich Ebert Stiftung, 2005:65-83
155. Nasjonen i et flerkulturelt perspektiv. U: Thor Ola Engen, Lars Anders Kulbrandstad, Eva-Marie Syversen (red.): Monokultur og multikultur. Nasjonsbyggende diskurser 1905-2005. Vallset: Oplandske Bokforlag, 2006:45-71. [Nacija u multikulturnoj perspektivi. U:Monokultura i multikultura. Diskursi o izgradnji nacije 1905-2005]
156. Realije i interkulturno opštenje (Skripta, 80 strana)
157. Gesta Danorum, skandinavski latinitet i istorija ideja. U: Antika i savremeni svet. Zbornik radova. Beograd: Društvo za antičke studije ; Arhiv Srema, 2007:289-307.
158. Skandinavija u antičkom obzorju. U: Evropske ideje, antička civilizacija i srpska kultura. Zbornik radova. Beograd: Društvo za antičke studije ; Službeni glasnik, 2008:334-364.
159. Identity in the North : Between the Historical-Political, Romantic-Ethnical and Postmodern Individual. U: Slobodan Grubačić & Dalibor Soldatić (ur.): Language, Literature, Culture, Identity. Beograd: Filološki fakultet, 2009:255-274.
Radovi primljeni za štampu
160. Rad pod brojem 159 takođe u: Goranka Antunović (ed.): Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies, Zagreb: Ff-press, 2011.
161. Vetenskaplig historisk sanning, populär historisk sanning och realpolitik. U: Glömskan – värd att minnas. Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, 2011. (18 stranica) [Naučna istorijska istina, popularna istorijska istina i realpolitika. U: Zaborav – vredno pamćenja. Kraljevska akademija nauka i učenosti]
VI Bibliografije
162. Skandinavske književnosti u prevodu na srpskohrvatski jezik. I. Monografije. Građa za bibliografiju. Ljubiša Rajić i saradnici. Beograd: Mrlješ, 1997. (91 str.)
163. Skandinavska knjiga u prevodu na srpskohrvatski jezik : građa za bibliografiju. 1, Monografije i brošure. Beograd: Narodna biblioteka Srbije ; Službeni glasnik, 2008. – 137 str.
VII Radovi iz drugih oblasti
Prikazi knjiga van lingvistike i nauke o književnosti
164. Tragovima istine. U: Politika 23.09.76. [Prikaz knjige: Per Hanson: Oktober 1941]
165. Neimar razumevanja. „Kulturni život na Balkanu” profesora Arnea Galisa. U: Politika03.02.769 [Prikaz]
166. Među mlinskim kamenovima. U: Politika 07.06.79. [Prikaz knjige: Sigurd Evensmo: Ut i kulda. – Na ledu]
167. Iz putne torbe. U: Borba 11.12.82. [Prikaz knjige: Đoko Stojičić: Dnevnik iz Norveške]
168. Norme iz Norveške. Nils Kristian Sundby: Om normer. Oslo 1978. U: NIN 16.11.86. [Predlog za prevod]
169. Glasno o tišini. Predlog za prevod knjige: Gunnar Handal, Lars-Gunnar Holmström, Ole B. Thomsen (eds): Universitetsundervisning: Problem, empiri, teori. Lund: Studentlitteratur, 1973. [Univerzitetska nastava: Problemi, empirija, teorija] U: NIN, 26.04.87.
170. Jugosloveni u Švedskoj ili jugošvedi? U: Sociologija, XXXIV, 3/1992:467-473. [Prikaz šest knjiga o Jugoslovenima na radu u Švedskoj]
171. Farvel til Jugoslavien. U: International Horisont 1992,3:21-22. [Prikaz jedne knjige o Jugoslaviji]
172. Et godt opslagsværk. U: International horisont 1992,4:23-24 (Prikaz knjige Nye mål i en ny verden o Socijalističkoj internacionali)
173. Nye mål i en ny verden. U. Sociologija, XXXIV, 4/1992:631-634. (Šira verzija prikaza pod brojem 169.)
174. Preduslovi mišljenja. U: Borba. 19.08.1993. (Prikaz knjiga Anton Hügl, Paul Lübcke (Hg.):Philosophie im 20 Jahrhundert 1-2. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1993;Philosophielexikon. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1991.)
175. Putevi civilnog društva. U: Borba. 08.09.1994. (Prikaz knjige Branke Petrović i Žarka Paunovića Nevladine organizacije u SR Jugoslaviji. Subotica: Otvoreni univerzitet, 1994.)
176. Historia för röksalongen. U: Göteborgs-Posten. 03.10.1994. (Prikaz knjige Arvida FredborgaSerber og kroater i historien. [Srbi i Hrvati u istoriji]. Atlantis, 1994.)
177. Neofolk. U: Gledišta, 1995:181-184. (Prikaz knjige Milene Dragićević-Šešić Neofolk kultura. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1994.)
178. Lovar mykje, gjev lite. U: Dag og Tid. 02.12.1999. (Prikaz knjige Hansa-Wilhelma SteinfeldaSolsikkene på Balkan. [Suncokreti na Balkanu]. Oslo: Cappelen, 1999)
179. Vad var det egentligen som hände i Östeuropa? U: GöteborgsPosten. 10.07.2000. [Prikaz knjige Timoty Garton Ash: Modern History u prevodu na švedski]
180. Tiranija trenutka. U: Međunarodni forum, jul-avgust 2004:53-54. [Prikaz knjige Tomas Hilan Eriksen: Tiranija trenutka. Beograd: XX vek, 2003]
Problemi obrazovanja i nauke
181. Obdareni napred – ali kuda? U: Prevodilac 3,1987:5-11.
182. Reagovanja: Beleške uz uvodnik iz prošloga broja. U: Prevodilac 3,1987:54-59.
183. Reforme i istraživanja obrazovanja. U: Prevodilac 4,1987:5-11.
184. O smislu ovakvih savetovanja. U: Nauka, obrazovanje i udruženi rad. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, Ekonomski fakultet 1987:128-131.
185. Potreba izmena u načinu organizovanja bibliotečke delatnosti. U: Problemi korišćenja naučne literature. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu 1985:21-24.
186. Budućnost u tesnim klupama. U: Borba 08.11.1989.
187. Mellom marked og ideologi. U: NFF Nytt 4,1991:7-9.
188. Univerzitet umire spavajući. U: Borba 3.-4.08.1991.
189. Gordana Zindović-Vukadinović (ur.): Obrazovanje za budućnost. Kakvo nam je obrazovanje potrebno. Beograd: Pedagoško društvo Srbije, 1994:135-136, 156. (Prilozi u raspravi)
190. Mellom marked og ideologi. U: NFF Nytt 4,1991:7-9.
191. Disciplinovanje univerziteta. U: Reč 46,1998:147-157.
192. Univerzitet i kvalitet. U: Reč 49,1998:127-140.
193. Univerzitet i društvo. U: Nova srpska politička misao. Posebno izdanje Univerzitet u Srbiji. 1,1998:29-47.
194. The Case of the Faculty of Philology – From Conceptual Crisis to Collapse. U: Sociologija4,1998:549-560.
195. Forskningsetikk. U: Forskerforum 6/2003:23-24. [Prikaz knjige Etika nauke. Zaštita pojedinaca i društva. Oslo: Gyldendal Akademiks, 2003. In. Naučni forum]
196. Forsking i Serbia: Hard kamp om reformer. U: Apollon. Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2/2003:37-39. [Nauka u Srbiji: Teška borba za reforme. U: Apolon. Naučni magazin Univerziteta u Oslu]
197. Konsensus oko reforme. U: Aljoša Mimica, Zoran Grac (ur.): Visoko obrazovanje u Srbiji na putu ka Evropi četiri godine kasnije. Beograd: Alternativna akademska obrazovna mreža, 2005:396-399.
198. Strana književnost u fondu školske biblioteke. U: Kreativne radionice u školskoj biblioteci. Beograd: Filološki fakultet, 2011:85-92.
Društvene nauke
199. Skandinavci i Avnoj. U: NIN 07.09.86. (Javna rasprava: Jugoslavika ili loša politika 6)
200. Crkva i država danas i kod nas. U: Marksistička misao 3-4/1989:156-161.
201. Švedski model i zablude. U: Borba 5-6.05.1990.
202. Etnocentrizam i stereotipi. U: Borba. 04.11.1993.
203. Fortidens speilbilde. [Slika u ogledalu prošlosti] U: Nasjonalismens Janusansikt. Oslo: Svenskhemmet Voksenåsen, 1994:27-38. (Skraćena verzija objavljena pod naslovom: Nasjonalismens Janusansikt. U: Ny Tid. 17.06.1994, 24.06.1994.)
204. Serbien som aktör. [Srbija kao učesnik]. U: Sören Sommelius m. fl: Krig mot fred i före detta Jugoslavien. Stockholm: Carlssons, 1994: 131-149.
205. Om orsakerna till att fredsrörelsen inte slagit djupare rot i Serbien. U: Pangea 1,1995:16-21.
206. Poslovna kultura. U: Dijalog, Pilot broj, jesen-zima 1995, pp. 34-38.
207. Manipulacija. U: Zbornik Credibel škole. Beograd: Tersit – Credibel škola, 1995:143-152.
208. Posledice monološke škole. U: Dijalog 1996:34-38.
209. Krig och mentalitetsförändringar. U: Neven Milivojevic et al. (eds): Bortom kriget. Stockholm: Carlssons, 1996:71-78.
210. Razumevanje drugog i samorazumevanje kao put ka trpeljivosti. U: Božidar Jakšić (ed.):Interkulturalnost i tolerancija. Beograd: Republika : Biblioteka XX vek, 1999:319-328.
211. Ljubisa Rajic og Thomas Hylland Eriksen: Mellom barken og veden. Samtaler i Samtiden. U:Samtiden 4,1999:26-35. (Intervju)
212. O pisanju recenzija, prikaza i kritika. U: Rukovet 1/1990:824-827.
213. Interkulturno opštenje između računa i uživljavanja. U: Božidar Jakšić (ed.):Interkulturalnost versus rasizam i ksenofobija. Beograd: Forum za etničke odnose, 1997:57-69.
214. Serbia etter intervensjonen. U: PACEM 1:3,2000:83-95.
215. Luftkampen sett og vurdert fra Beograd. Trondheim: Luftkrigsskolen, 2000. (Luftkrigsskolens skriftserie.Volum nr. 4)
216. Fundamentalisme og dens alternativer. U: Samtiden 1/2001:85-97.
217. NATO Intervention from a Civilian Perspective. U: Reconceptualizing Europe: From the Holocaust to Beyond the National State. Uppsala: Department of East European Studies, 2002:25-35.
218. Fundamentalizam – cilj ili sredstvo? U: Religijski dijalog : drama razumevanja. Beograd: Centar za istraživanje religije Beogradske otvorene škole, 2003:33-58.
219. Da li je srpska politička i društvena elita dorasla zahtevima demokratskog preobražaja u Srbiji. U: Zoran Stokić (ur.): Stagnacija demokratskih reformi u Srbiji : zbornik diskusija. Beograd: Alternativna akademska obrazovna mreža, 2003:139-145, prilozi u diskusiji na stranama 151-152, 153-154, 158, 164-167.
220. Preduslovi rasprave o identitetu. U: Identitet kao osnova tradicije. Beograd: Evropski pokret Srbija ; Friedrich Ebert Stiftung, 2004:11-19.
221. Crkva, obrazovanje i fundamentalistički pokreti. U: Crkva, društvo i država. Beograd: sdklub ; Friedrich Ebert Stiftung, 2005:17-26. Preštampano u: Staša Zajović (ur.): Preteći znaci fundamentalizma: feministički odgovori. Beograd: Žene u crnom, 2006:67-76.
Radovi predati za štampu
222. Ideologija i praksa u političkom delovanju Zorana Đinđića. U: Političke ideje Zorana Đinđića.Beograd: Istraživačko-izdavački centar demokratske stranke, 2008: –12 stranica rukopisa.
VIII Prevodi i prepevi
223. Dušan Azanjac. Mellom venner. U: Dagbladet 05.09.66. (Prevod na norveški)
224. Artur Omre. Devojka iz radnje. U: Ferijalac 1966. (Prevod sa norveškog)
225. Fin Havrevol. Katastrofa. U saradnji sa Mihailom Stojanovićem. Radio Beograd 1966. (Prevod sa norveškog.)
226. Georg Johanesen. Generacija. Kruševac: Bagdala 1971. (Sa norveškog. 47 strana prepeva sa beleškom o piscu.)
227. Mose Jergensen. Škola koju su osnovali učenici. Beograd: BIGZ 1977. (Prevod sa norveškog. 210 strana.)
228. Per Hanson. Oktobar 1941. Kragujevac: Spomen park Kragujevački oktobar 1977. (Prevod sa norveškog. 162 strane sa beleškom o piscu.)
229. Proroštvo proročice. U: Filološki pregled 1-4, 1978:133-140. (Prepev sa staroislandskog)
230. Savremena norveška lirika. Novi Sad: Stražilovo 1978. (Prevod Ljubiša Rajić, prepev Ljubiša Rajić i Desanka Maksimović. 79 strana.)
231. Laponska poezija danas. U: Mostovi 43,1980:198-202. (Prepev sa laponskog i norveškog.)
232. Iz savremene poezije grenlandskih eskima. U: Mostovi 44,1980:282-287. (Prepev sa grenlandskoeskimskog i danskog.)
233. Henrik Ibsen: Kad se mi mrtvi probudimo. Radio Sarajevo 1981. (Prevod i adaptacija za radio.)
234. Vili Serensen. Nepoznato drvo. U: Savremena svetska priča I-II. Priredio David Albahari. Beograd: Prosveta 1982:29-37. (Prevod sa danskog)
235. Paul Erum. Pacov. U: Mostovi 49,1982:46-48. (Prevod sa danskog)
236. Henrik Ibsen. Lutkin dom; Rosmersholm; Kad se mi mrtvi probudimo. U: Henrik Ibsen.Četiri drame. Beograd: Prosveta 1983:26-105, 205-347. (Prevod sa norveškog)
237. Kurt Aspelin. Prilog teorijskom modelu marksističkog poimanja književnosti. U: Sreten Petrović (ed). Marksizam i književnost I-II. Beograd: Prosveta 1983:II.239-245. (Prevod sa švedskog)
238. Edvard Hoem. Pisac, partija i književnost. U: Sreten Petrović (ed). Marksizam i književnost I-II. Beograd: Prosveta 1983:II.325-332. (Prevod sa norveškog)
239. Edit Sedergran: Dan zamiče; Rudolf Nielsen: Suparnik; Tove Ditlevsen: Večito troje. U: Svih vremena dar… 200 antologijskioh pesama svetske ljubavne poezije. Beograd: Vajat, 1984:150-151, 170, 191-192.
240. Svava Jakobsdoutir. Zabava kraj zida od kamena. U: Mostovi 61,1985:21-25. (Prevod sa islandskog)
241. Laš Nuren. Demoni. (Drama. Atelje 212, sezona 86/87. 191 autorska stranica. Prevod sa švedskog.)
242. Gordan Mihić. Karriär. Beograd: Atelje 212, 1986. (Drama. 64 autorske stranice. Prevod na švedski.)
243. Fleming Hemersam: Folklor radnika i folklor radničkog pokreta. U: Kultura :131-144. (Prevod sa engleskog)
244. Savremena danska novela. U: Mostovi 1986/68:286-311. (Prevod sa danskog. Uvodna beleška str. 286, prevodi str. 287-311.)
245. Per Olov Enquist: Iz života kišnih glista. (78 stranica, prevod sa švedskog. Atelje 212, premijera sezona 1987/88.)
246. Turbjern Egner: Karijus i Baktus. U: Mostovi 2,78/1989:138-143. (Prevod sa norveškog)
247. Gerd Brantenberg: Direktica Strog i njena porodica. U: Književna reč 367-368,1991:16. (Prevod sa norveškog)
248. Klaus Rifbjerg: Gladni paraziti. U: Književne novine 790/1990:14; Mariane Larsen: Ima mnogo jezika U: Književne novine 791/1990:11 (Prepev sa danskog)
249. Nils Gredeby: Preobražaj. (23 stranice, prevod sa švedskog. Pozorište Boško Buha)
250. Željko Vuković: Mordet på Sarajevo. Oslo: Cappelen, 1993. (Prevod knjige Željko Vuković:Ubijanje Sarajeva. Podgorica: Kron, B92, Fondacija Soros YU, 1993. )
251. Iz stare skandinavske književnosti. U: Mostovi 98,1994:211-244.
252. Hal Kok: Šta je demokratija? Beograd: Beogradski krug, 1994.
253. Reč ili mač. U: Borba. 18.08.1994. (Odeljak iz knjige pod brojem 240.)
254. Henrik A. Angel: Srpske vojničke priče. Beograd: Mladost turist, Itaka, 1995. (Prevod sa norveškog, 107 str.)
255. Turbjern Egner: Karijus i Baktus. Beograd: Saga, 1995.
256. Knut Hamsun: Pan. Beograd: SAGA, 1995. (Prevod sa norveškog, 141 str.)
257. Ingmar Bergman: Slike. Novi Sad: Prometej; Beograd: Jugoslovenska kinoteka, 1996. (Prevod sa švedskog, 340 str. (Delovi prevoda objavljeni u Savremenik 9/10/11,1993:51-54 i Književne novine, 905, 906, 907, 908 za 1995)
258. Justejn Gorder: Sofijin svet. Roman o istoriji filozofije. Beograd: Centar za geopoetiku, 1996. (Prevod sa norveškog, 510 str.)
259. Henrik A. Angel: „Nečuvene surovosti” srpskih vojnika. U: Ratomir Rale Damjanović, Novo Tomić, Sanja Ćosić: Serbia : srpski narod, srpska zemlja, srpska duhovnost u delima stranih autora. Beograd: Itaka, 1996:447-448; Henrik A. Angel: Srpska jabuka. Ibidem, pp 215-216; Per Hanson: Kragujevac, Ibidem, pp 308-314; Arnljot Egen: Kragujevac. Ibidem, pp 314-315; Karl Frederik Pric: Ibidem, pp 399-399.
260. Hans Kristijan Andersen: Dnevnici 1825-1875. II 1836-1844. U: Sv. Dunav 2, 1997.10-14.
261. Justejn Gorder: Vita brevis. Beograd: Centar za geopoetiku, 1997.
262. Justejn Gorder: Misterija pasijansa. Beograd: Geopoetika, 1998.
263. Justejn Gorder: U jednom ogledalu, u jednoj zagonetki. Beograd: Fidelis, 1998.
264. Renaug Kleiva: Seti se da pomaziš mačku. Beograd: SAGA T.S.T., 2000.
265. Biljana Srbljanović: Beogradtrilogien. Oslo: Det norske teatret, 2001.
266. Bjørnar Olsen: Od predmeta do teksta. Teorijske perspektive arheoloških istraživanja.Beograd: Geopoetika, 2002.
267. Justejn Gorder: Maja. Beograd: Geopoetika, 2002.
268. Justejn Gorder: Kći direktora cirkusa. Beograd: Geopoetika, 2002.
269. Tomas Hilan Eriksen: Tiranija trenutka. Beograd: Biblioteka XX vek, 2003.
270. Toni Liversejdž: Ženski likovi u delu Ive Andrića. U: Sveske Zadužbine Ive Andrića22,2005:383-440.
271. Laponska poezija. Uvodna beleška i prepev Ljubiša Rajić. Književni list 45/2006:11.
272. Laš F. H. Svensen: Filozofija straha. Beograd: Geopoetika, 2008.
273. Justejn Gorder: Zamak u Pirinejima. Beograd: Geopetika, 2009.
IX Uputstva i priređene i umnožene zbirke tekstova za studente (izbor) od izbora za vanrednog profesora 1992. godine
Opšte informacije
274. Informator za studente Grupe za skandinavistiku za upisane 2006-2007. 51 str.
Skandinavski jezici
275. Skandinavski jezici I: Fonologija skandinavskih jezika 432 str.
276. Skandinavski jezici I: Grafemika skandinavskih jezik 121 str.
277. Skandinavski jezici II (Važio do školske 2003-04.) 600 str.
278. Skandinavski jezici IV: Opšti deo 600 str.
279. Skandinavski jezici IV: Istorija jezika 810 str.
280. Skandinavski jezici IV: Savremena istorija jezika sa planiranjem jezika 727 str.
281. Skandinavski jezici IV: Dijalektologija 644 str.
282. Skandinavski jezici IV: Socijalno raslojavanje jezika 538 str.
283. Skandinavski jezici IV: Jezički kontakti 500 str.
284. Skandinavski jezici IV: Antroponomi 362 str.
285. Skandinavski jezici IV: Toponimi 325 str.
286. Skandinavski jezici IV: Teorija i praksa prevođenja 710 str.
287. Skandinavski jezici IV: Međusobno razumevanje 402 str.
288. Skandinavski jezici IV: Leksikografija 566 str.
289. Skandinavski jezici IV: Savremeni islandski jezik 336 str.
290. Skandinavski jezici IV: Norenski jezik 317 str.
Skandinavske književnosti
291. Skandinavske književnosti I. Književni tekstovi 1. Od početaka do predromantizma : prevod i komentari 195 str.
292. Skandinavske književnosti I. Književni tekstovi 3. Ludvig Holberg: Erasmus Montanus : prevod i komentari 84 str.
293. Skandinavske književnosti I. Književni tekstovi 4. Usmena nordijska književnost : prevod i komentari 18 str.
294. Skandinavske književnosti II. Primarna literatura: Prevedeni tekstovi1.268 str.
295. Skandinavske književnosti II. Primarna literatura: Originalni tekstovi 296 str.
296. Skandinavske književnosti III. Primarna literatura: Originalni tekstovi 1 736 str.
297. Skandinavske književnosti III. Primarna literatura: Originalni tekstovi 2 1.200 str.
298. Skandinavske književnosti IV. Primarna literatura 1: Kratki tekstovi 1.088 str.
299. Skandinavske književnosti IV. Primarna literatura 2: Danski i norveški roman 916 str.
300. Skandinavske književnosti IV. Primarna literatura 3: Švedski roman 1.252 str.
301. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Starovekovna književnost 684 str.
302. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Srednjovekovna književnost 644 str.
303. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Usmena književnost – Poezija 599 str.
304. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Usmena književnost – Proza 593 str.
305. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Romantizam 760 str.
306. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Realizam i naturalizam 300 str.
307. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Književnost neoromantizma 216 str.
308. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Književni sistem 982 str.
309. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Čitanje i recepcija 913 str.
310. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Trivijalna i popularna književnost 660 str.
311. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Književnost za decu i omladinu 1400 str.
312. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Žensko pismo 539 str.
313. Skandinavske književnosti IV. Sekundarna literatura: Prevođenje književnosti 930 str.
Skandinavska kultura
314. Skandinavska kultura I. Osnovni deo: Stari i srednji vek 912 str.
315. Skandinavska kultura II: Osnovni deo: 19. vek 420 str.
316. Skandinavska kultura III: Osnovni deo: 1900-1950 340 str.
317. Skandinavska kultura IV: Osnovni deo: 1950- 264 str.
Savremeni norveški i švedski jezik
318. Savremeni norveški jezik II-III: Danski i švedski jezik za Norvežane
319. Savremeni švedski jezik II-III: Danski i norveški jezik za Šveđane
X Rukovođenje studentskim radovima
320. Bjørg Vik: To akter for fem kvinner. Prevele Dušanka Anastasijević i Jelena Putre ; redakcija prevoda Ljubiša Rajić. Beograd: Grupa za skandinavistiku, 1991. [Umnožak]
321. Savremeni švedski jezik I. Tekstovi za samostalne vežbe iz prevođenja. 1. Izbor i prevod Zorica Mančić ; redakcija Ljubiša Rajić. 1997. 26 str. [Umnožak]
322. Tom Hedlund: Razumeti liriku. Prevela Jelena Avramović ; redakcija prevoda i prepeva Ljubiša Rajić. Beograd: Grupa za skandinavistiku, 1998. [Umnožak]
323. Ćel Askilsen: Izabrane pripovetke. SAGA T.S.T., 2000. [Redakcija studentskih prevoda]
324. Laš Sobi Kristensen: Skok iz mesta. Redakcija prevoda Ljubiša Rajić. Beograd: Stubovi kulture, 2001.
325. Jun Fose: Majka i dete. [Premijera Beogradsko dramsko pozorište 28.03.2002.]
326. Dag Sulstad: Noć profesora Andsersena. Beograd: Plato, 2002.
327. Tormud Haugen: Helou i gudbaj. Beograd: Kreativni centar, 2002.
328. Tormud Haugen: Voleti i boleti. Beograd: Kreativni centar, 2002.
329. Ragnar Hovland: Emil i Kafedžija. Beograd: Kreativni centar, 2002.
330. Erna Usland: Jahač na salamanderu. Beograd: Kreativni centar, 2002.
331. Rune Belsvik: Ljubav je filmski trik. Beograd: Kreativni centar, 2002.
332. Renaug Kleiva: Lizalica iz Uagadugua. Beograd: Kreativni centar, 2002.
333. Renaug Kleiva: Lizalica iz Uagadugua. Beograd: Kreativni centar, 2003.
334. Erlend Lu: Naiv.Super. Beograd: Geopoetika, 2003.
335. Bjerg Vik: Put u Veneciju. [Premijera Atelje 212, ]
336. Gunnar Handal: Studentska evaluacija nastave. Beograd: AAEM, 2003.
337. A. I. S. Ligre: Iznenada večni. Beograd: Stubovi kulture, 2003.
338. Bjerg Vik: Put u Veneciju. U: Antologija savremene norveške drame. Izbor i redakcija prevoda Ljubiša Rajić. Beograd: Stubovi kulture, 2004.
339. Cecilie Levejd: Austrija.U: Antologija savremene norveške drame. Izbor i redakcija prevoda Ljubiša Rajić. Beograd: Stubovi kulture, 2004.
340. Jun Fose: Majka i dete. U: Antologija savremene norveške drame. Izbor i redakcija prevoda Ljubiša Rajić. Beograd: Stubovi kulture, 2004.
341. Nina Valset: Nezvani gost. U: Antologija savremene norveške drame. Izbor i redakcija prevoda Ljubiša Rajić. Beograd: Stubovi kulture, 2004.
342. Henrik Ibsen: Izabrane drame I. Beograd: Geopoetika, 2004. [5 drama]
343. Knut Ćelstali: Istorija nije što je nekad bila. Beograd: Geopoetika, 2004.
344. Lars Fr. Svendsen: Filozofija dosade. Beograd: Geopetika, 2004.
345. Lars Fr. Svendsen: Filozofija mode. Beograd: Geopetika, 2005.
XI Ostali radovi
346. O naopačke događanju. Ogled iz marfologije. U: Kultura 80-81/1988:59-72.
347. Dagbok fra Beograd. Oslo: Forlaget Pax, 2000.
348. Dagbok frå Europa våren 2001. Ørsta: Nynorsk kultursentrum, 2001. (Takođe na www.aasentunet.no)
349. Nokre dinarar til brød. U: Vigdis Hjort (red.): Fattigdom. Oslo: Det norske Samlaget, 2003: 90-98. To isto u: Syn og Segn 4,2002:26-30.