Nataša Stojanović

Trenutno radno mesto

natasa stojanovic

Strčni saradnik u Gimnaziji „Sveti Sava“ u Beogradu

Obrazovanje

Filozofski fakultet, grupa za pedagogoiju, Beograd

ZVANjE

stručni saradnik/pedagog

Dodatno obrazovanje i obuke:

75 sati obuke u upoznavanju i primeni Geštalt terapijske metode, 1993.godine.
Bukvar dečjih prava, 1995.
Aktivno učenje/nastava, 1996.
Umeće roditeljstva, 1998.
Čuvari osmeha, 1994.
Učionice dobre volje, od 1999.
Podsticajni nastavnik, 2ooo.
Teorija savladavanja ograničenja u obrazovanju,2oo3. Građansko vaspitanje za srednje škole, 2oo3.
Obuka za izradu Školskog razvojnog plana i školskog projekta, 2oo3.
Obuka za donosioce odluka u obrazovanju, 2oo3.
Transformacija konflikta i osnaživanje mladih, 2006.
Program obuke za rad Učeničkih parlamenata, 2007.
Školsko zakonodavstvo-osnova razvoja obrazovanja i vaspitanja, 2010.

Profesionalno iskustvo:

U toku 2009. i 2010. godine angažovana je od strane Ministarsva prosvete na projektu Razvoj preduzetništva kao ključne kompetencije u opštem srednjem obrazovanju. U okviru ovog Projekta učestvovala je u razvoju i realizaciji programa obuka za nastavnike gimnazija u Srbiji.

Član je stručnog tima UNICEF-a na projektu Škola bez nasilja za srednje škole i u okviru toga je autor delova obuka za mentore na Projektu kao i realizator obuka.

Od 2007. do 2010. godine bila je angažovana od strane UNICEF-a kao koordinator programa Pospešivanje participacije mladih u okviru projekta Lokalni planovi akcija za decu, koji se realizuje u 21.opštini Srbije.

Sa dr Anom Pešikan je koautor programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, koji se bavi pitanjem participacije dece i mladih u školi i lokalnoj zajednici.

Aktivno se bavi trenerskim radom u okviru projekta Aktivno učenje/nastava od 2002. godine, a pored toga realizuje i program Vršnjačke medijacije u našim školama. U okviru ovog programa u toku 2008. i 2009. godine održala je niz seminara obuke za nastavnike u regionu(Crna Gora, Bosna i Hrvatska).

Koautor je priručnika za nastavnike Preduzetničko učenje u gimnazijama, Ministarstvo prosvete RS, 2010.
Autor je brošure Predlog početne platforme za rad Saveta za borbu protiv nasilja nad mladima na Novom Beogradu, 2010.

Aktivno je učestvovala u donošenju Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2009. Član je radne grupe koja je uradila Pravce razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji 2010-2020.godine.

Član Pedagoškog društva Srbije i Obrazovnog foruma