Dr Slobodanka Antić

Docent na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu

Mr Slobodanka Antić

Sadašnje profesionalno angažovanje:

 • Koautor projekta Aktivno učenje
 • Koautor projekta Kultura kritičkog mišljenja
 • Član stručnog tima za izradu parametara kvalitetnog udžbenika]

Nagrade:

 • “Živorad-Žiža Vasić” za popularizaciju nauke, 1993. godine.

1. Naučni učinak:

 • Antić, S. (2010). Kooperativno učenje: modeli, potencijali, ograničenja, Beograd, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta
 • ISBN 978-86-86563-78-1
 • Tip: nacionalna
 • Recenzentni: doc dr Tinde Kovač-Cerović; prof. dr Dušanka Lazarević
 • Br. str. 226
 • KR: Kooperativno učenje; aktivno učenje; metode učenja/nastave
 • Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2008). Opšti standardi kvaliteta udžbenika : vodič za dobar udžbenik, Novi Sad, Platoneum
 • ISBN 978-86-85869-35-8
 • Tip: nacionalna
 • Recenzentni: prof. dr Biljana Trebješanin; prof. dr Dušanka Lazarević
 • Br. str. 216
 • KR: Udžbenici; Standardi kvaliteta; Kvalitetno obrazovanje; Aktivno učenje
 • Tip: nacionalna
 • ISBN: 978-86-911211-0-5 , COBISS.SR-ID 147132684
 • Recenzentni: prof. dr Dušanka Lazarević, prof. dr Časlav Lačnjevac, prof. dr Gordana Cvijić
 • Br. str. 174
 • KR: Aktivno učenje; Visokoškolski nivo obrazovanja; Poljoprivredni fakultet; Inovacije u nastavi; Kvalitetno obrazovanje
 • Antić, S. (2008). Od teorije aktivnog učenja ka praktičnoj realizaciji: važni preduslovi, u S. Antić, I. Ivić i A. Pešikan, Student u središtu nastave – Aktivno učenje na Poljoprivrednom fakultetu, Beograd, Obrazovni forum i Poljoprivredni fakultet, str. 33-41
 • Tip: nacionalna
 • ISBN: 978-86-911211-0-5 , COBISS.SR-ID 147132684
 • Recenzentni: prof. dr Dušanka Lazarević, prof. dr Časlav Lačnjevac, prof. dr Gordana Cvijić
 • KR: Aktivno učenje; Visokoškolski nivo obrazovanja; Poljoprivredni fakultet; Inovacije u nastavi; Kvalitetno obrazovanje
 • Antić, S. i sar. (2007). Kultura kritičkog mišljenja, Beograd, Društvo psihologa Srbije
 • Tip: nacionalna
 • ISBN: 978-86-83797-51-6 , COBISS.SR-ID 138690316
 • Recenzentni: prof. dr Nenad Havelka; mr Ljilja Levkov; prof. Dr Ivan Ivić
 • Br. str. 197
 • KR: Kritičko mišljenje; Razvoj mišljenja; Inovacije u nastavi; Kvalitetno obrazovanje

2. Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini (M33)

 • Arsenović Pavlović, M., Jolić, Z., Antić, S. (2009). Predstave nastavnika o sopstvenoj ulozi u zadovoljavanju dečijih potreba, U: D. Radovanović, Istraživanja u specijalnoj pedagogiji, Beograd, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar, str. 147-164.
 • ISBN 978-86-80113-83-8
 • Tip: međunarodni
 • Recenzentni: dr Pedro Rankin i dr Joe Yates
 • KR: predstave nastavnika; dečje potrebe
 • Polovina, N. Antić, S. (2008). Šta je to radionica: perspektiva iz nauke i perspektiva iz prakse, u Ćorić, B. (ur), Čovek između krivice i tuge, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
 • Tip: međunarodno
 • ISBN: 978-86-80113-81-4
 • Recenzenti: prof. Dr Jovan Bukelić; prof. Dr Dobrivoje Radovanović
 • KR: Edukativna radionica; Grupni oblik rada;

3.Časopisi

  • Pešikan, A., Antić, S. i Marinković, S. (2010). Koncepcija stručnog usavrsavanja anstavnika u Srbiji: između proklamovanog i skrivenog modela. Nastava i vaspitanje, NV god. LIX, broj 2, str. 278-297
  • Tip: originalni rad
  • ISSN: 0547-3330 UDK 37
  • KR: Nastavnici; Stručno usavršavanje; Kvalitetno obrazovanje; Obrazovna politika
  • Antić, S. (2009). Savremena shvatanja udžbenika: posledice na konstrukciju i merila kvaliteta, Inovacije u nastavi
  • Vol XXII, br.4, Str. 25-39
  • Tip: pregledni rad
  • ISSN: 0352-2334 UDK 371.671:006.83
  • KR: Udžbenici; Standardi kvaliteta; Kvalitetno obrazovanje; Aktivno učenje
  • Antić, S. (2007). Zablude u znanju koje ostaju uprkos školskom učenju, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja
  • Vol. 39, No 1. str. 48-68
  • Tip: pregledni članak
  • ISSN : 0579-6431 UDK 37.015.3
  • DOI: 10.2298/ZIPI0701048A

KR: Zablude; Naučni pojmovi; Školsko učenje; Nastava/učenja; Aktivno učenje

 • Pešikan, A. i Antić, S. (2007). Kako ugraditi ideje aktivnog učenja u udžbenik, Nastava i istorija, Nova serija, br.7, str.147-161
 • Tip: originalni članak
 • ISSN : 1451-642X
 • KR: Udžbenici; Kvalitetno obrazovanje; Aktivno učenje

4. Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu

 • Autori: Pekić Quarrie, S., Poleksić, V., Pešikan, A., Antić, S., Quarrie, S.A
 • Naslov: Bologna works or does it? Reflections on challenges at the Faculty of Agriculture in Belgrade.
 • Pročitajte više na ovom linku.
 • Tip: Međunarodni
 • Nosilac: : European Conference on Higher Agricultural Education (ECHAE); Association for European Life Science Universities (ICA)
 • Zemlja: Hrvatska
 • Mesto: Zagreb
 • Vreme: 14 – 19 June
 • Godina: 2010
 • Rad: (Originalni)
 • Saopštenje : Predavanje na sekciji
 • Publikacija: knjiga apstrakta, str. 22
 • Ključne reči: Bolonja, reforma, uspešnost studenata, ispitni rokovi
 • Autori: Antić, S., Poleksić, V., Pešikan, A., Pekić Quarrie, S., Quarrie, S.
 • Naslov: Student-centered curriculum: Improving student’s learning or just “the Emperor’s new clothes
 • Pročitajte više na ovom linku
 • Tip: Međunarodni
 • Nosilac: : European Conference on Higher Agricultural Education (ECHAE); Association for European Life Science Universities (ICA)
 • Zemlja: Hrvatska
 • Mesto: Zagreb
 • Vreme: 14 – 19 June
 • Godina: 2010
 • Rad: (Originalni)
 • Saopštenje : Predavanje na sekciji
 • Publikacija: knjiga apstrakta str. 29
 • Ivič, I., Pešikan, A., Antič, S. (2009). Školьnый učebnik-kulьturno psihologičeskoe sredstvo umstvennogo razviti deteй (Tezisы doklada)
 • X Meždunarodnыe čteniя pamяti L.S.Vыgotskogo (10th Annual Lev Vygotsky Memorial Conference)
 • Tip: medjunarodna
 • International Lev Vygotsky Society, Vygotsky Institute of Psychology at the Russian State University for the Humanities, L.S.Vygotsky Fund
 • Russia, Moskva 17-20 noяbrя 2009 (Moscow, November 17-20, 2009)
 • KR: Udžbenici; Socio-konstruktivističko tumačenje; Kognitivni razvoj deteta
 • Pešikan, A., Antić,S. & Quarrie, S. (2009). Active Learning – Improving teaching competencies and academic Skills,
 • Final Conference on Higher Education Reform of Biological Sciences (H.E.R.B.S.) in EU Curriculum Development Joint European Project
 • Tip: medjunarodna
 • Faculty of Biology,
 • Serbia, Belgrade, May 28-30
 • KR: Aktivno učenje; Visokoškolski nivo obrazovanja; Biološki fakultet; Inovacije u nastavi; Kvalitetno obrazovanje
 • Pešikan, A. i Antić, S. (2009). Implicit theories of academics on the nature of teaching/learning process,
 • 3rd TEPE Conference
 • Tip: medjunarodna
 • Teacher Education Policy in Europe (TEPE)
 • Sweden, Umea, May 18-20
 • Knjiga rezimea:
 • KR: Implicitne teorije učenja i podučavanja; Nastavnici; Visokoškolski nivo obrazovanja; Inovacije u nastavi; Kvalitetno obrazovanje
 • Pešikan, A. i Antić, S. (2009). Usavršavanje nastavnika u Srbiji: između obuke i profesionalnog razvoja.
 • Međunarodna konferencija Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika – od selekcije do prakse (Promoting Teacher Education – from intake system to teaching practice)
 • Tip: medjunarodna
 • Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoski fakultet u Jagodini
 • Serbia, Jagodina
 • KR: Nastavnici; Stručno usavršavanje; Kvalitetno obrazovanje; Obrazovna politika

5. Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja štampan u izvodu

 • Pešikan, A., Antić, S. (2010). Analiza koncepcije stručnog usavršavanja nastavnika Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
 • Tip: nacionalna
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Srbija, Beograd, 5-6. februar
 • Rad: (Originalni)
 • Saopštenje : Predavanje na sekciji
 • Knjiga rezimea: str. 49-50
 • KR: Nastavnici; Stručno usavršavanje; Kvalitetno obrazovanje; Obrazovna politika
 • Antić, S. (2009). Okrugli sto: Psihološka istraživanja i praksa stvaranja udžbenika u Srbiji – od postojećeg ka poželjnom
 • Tip: nacionalna
 • Naučno- stručni skup Sabor psihologa Srbije
 • Srbija, Palić, 27-29. Maj 2009.
 • Knjiga rezimea, str.19
 • KR: Udžbenici; Standardi kvaliteta; Kvalitetno obrazovanje; Aktivno učenje
 • Pešikan, A. i Antić, S. (2009): Konstrukcijska rešenja u udžbeniku i potencijalni ishodi učenja: komparativna analiza pitanja i zadataka u udžbenicima istorije i metoda učenja koje mogu da podstiču,
 • XV Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
 • Tip: nacionalna
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Srbija, Beograd, 6-7 februar
 • Knjiga rezimea: str. 49-50
 • KR: Udžbenici; Konstrukcija udžbenika; Aktivno učenje; Kvalitetno obrazovanje
 • Antić, S. Pešikan, A. Pešić, J. (2008). Kako se kreira tumačenje istorije: primena gramatike priče u analizi udžbenika istorije
 • XIV Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
 • Tip: nacionalna
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Srbija, Beograd, 7-8. Februar
 • Knjiga rezimea: str. 34
 • KR: Udžbenici; Analiza diskursa; tumačenje istorije
 • Pešikan, A., Antić, S. (2008). Komparativna analiza strukturalnih komponenti u obradi iste teme u udžbenicima istorije iz šest evropskih zemalja
 • XIV Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
 • Tip: nacionalna
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Srbija, Beograd, 7-8. Februar
 • Knjiga rezimea: str. 35
 • KR: Udžbenici; Konstrukcija udžbenika; Aktivno učenje; Kvalitetno obrazovanje
 • Antić, S. (2007). Tehnike “podupiranja” učenja u scenarijima za časove aktivnog učenja/nastave u prirodnim naukama,
 • XIII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
 • Tip: nacionalna
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Srbija, Beograd, 10-11. Februar
 • Knjiga rezimea: str. 30
 • KR: Aktivno učenje; uloga nastavnika; scenariji za časove

6.Teze

 • Antić, S. (2007). Modeli interaktivnog nastave/učenja primereni radu sa odeljenjem u školskim uslovima
 • magistarski rad odbranjen 2007. godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
 • mentor: dr Tinde Kovač-Cerović
 • br. strana: 212
 • KR: Interaktivna nastava; kooperativno učenje

Saopštenja:

 • Pešikan, A., Janković, S. (1997). Analiza udžbenika i radne sveske za predmet poznavanje prirode i društve za IV razred osnovne škole, knjiga rezimea X kongres psihologa Jugoslavije, str. 37, Petrovac na moru.
 • Pešikan, A. i Janković, S. (1997). Šta deci nudi časopis Tik-Tak?, knjiga rezimea X kongres psihologa Jugoslavije, str. 37, Petrovac na moru
 • Ivić, I., Pešikan, A., Janković, S. (1998). Jedna varijanta metode ekspertskih procena: pokušaj primene i neka metodološka pitanja, saopštenje na IV naučnom skupu: Empirijska istraživanja u psihologiji, 11-12. februar
 • Pešić-Matijević, J., Antić, S. (2001). Odnos prema nacionalnom u jugoslovenskim udžbenicima i udžbenicima Federacije BIH, saopštenje na VII naučnom skupu: Empirijska istraživanja u psihologiji, 14-15. februar
 • Plut, D., Pešić, J., Pešikan, A. i Antić,S. (2001). Democracy in Textbooks: Content Analysis, CIES Conference, Washington D.C., mart, 14-17 (rad prikazan u rezimeima konferencije)
 • Pešikan, A. i Antić, S. (2003): Model ugradnje ideja programa Aktivno učenje u udžbenike, naučni skup Obrazovanje učitelja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, 7-8. maj, Učiteljski fakultet, Sombor
 • Marinković, S., Pešikan, A., Ivić, I. i Antić, S. (2003): Problemi obrazovanja budućih učitelja u svetlosti programa Aktivno učenje, Obrazovanje i usavršavanje učitelja (naučni skup sa međunarodnim učešćem, 31.10.-1.11.03.), Učiteljski fakultet, Užice
 • Pešikan, A. Antić, S. Vrbaški, J. (2004). Lateralni efekti programa Aktivno učenje (AUN): samoprocena instruktora, saopštenje na X naučnom skupu: Empirijska istraživanja u psihologiji, 5-6. februar
 • Antic, S. (2007). Tehnike “podupiranja” učenja u scenarijima za časove aktivnog učenja/nastave u prirodnim naukama, saopstenje na XIII naučnom skupu: Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Filozofski fakultet, 10-11. februar

Projekti na kojima sam radila/radim:

 • “Interakcija između deteta i odraslog: njeni oblici, razvoj i razvojni učinci”, Institut za psihologiju, drugi talas longitudinalnog ispitivanja, 1990. godine.
 • “Metakogncija u školi”, Institut za psihologiju, 1991. Program za podsticanje metakognicije kod dece osnovnoškolskog uzrasta.
 • “Igrom do spoznaje”, CAA i UNHCR, 1993-1995. Program za podsticanje saznajnog razvoja dece osnovnoškolskog uzrasta. Program je realizovan sa decom izbeglom sa ratom zahvaćenih teritorija bivše SFRJ.
 • “Učionica dobre volje: školski program za konstruktivno rešavanje sukoba”, Grupa MOST, 1995. godine.
 • “Aktivno učenje”, Institut za psihologiju, 1994-2001. Program za stručno usavršavanje nastavnika za primenu metoda aktivne nastave/učenja.
 • “Demokratija u obrazovanju – obrazovanje za demokratiju”, Institut za psihologiju, 1999.
 • “Kultura kritičkog mišljenja”, Institut za psihologiju, Grupa MOST, 2001. Program za podsticanje kritičkog mišljenja kod srednjoškolaca.