Doc. dr Vojislav Andrić

dr vojislav andric
Vojislav V. Andric je rođen 1953. godine u Valjevu. Osnovnu školu i Valjevsku gimnaziju je završio u Valjevu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1976. godine. Magistrirao je 2001. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je 2006. odbranio doktorsku disertaciju ’’Metodička transformacija sadržaja o Diofantovim jednačinama u nastavi mateatike u srednjoj školi’’. Od 1975. do 2005. godine (sa izvesnim prekidima) je radio kao profesor i direktor Valjevske gimnazije. Od 2005. godine zaposlen je na Megatrend univerzitetu, gde je stekao zvanje docenta (2006.) u užoj naučnoj oblasti Matematika. Na Megatrend univerzitetu izvodi nastavu predmeta matematika za ekonomiste (FMEB, FPEV, FPSP) i statistika (FPEV, FPSP) i nastavu iz predmeta diskretna matematika (FKNB i FKNJ). Obavljao je funkciju prodekana za nastavu GEF-a (2007.) i funkciju vrsioca duznosti dekana Fakulteta za poslovnu ekonomiju u Valjevu (školska 2009/10. godina). Autor je više udžbenika i priručnika za učenike i nastavnike osnovnih škola i desetina priručnika za obdarene učenike u oblasti matematike. Član je Društva matematičara Srbije.

OBJAVLJENI RADOVI

1.MONOGRAFIJE
VojislavAndrić: DIOFANTOVE JEDNAČINE,
DruštvomatematičaraSrbije,Megatrenduniverzitet Beograd,Valjevo2008.

2.STRUČNIINAUČNI RADOVI

VojislavAndrić: IMPROVINGTHETEACHINGOFMATHEMATICSATSERBIAN
FACULTIESOF ECONOMICS, Zbornikradovasa12. Srpskog matematičkogkongresa,NoviSad
2008.

VojislavAndrić:MIHAILOPETROVIĆASAPEDAGOGUE- ONTHEOCCASSIONOFTHE
140THANNIVERSARYOF THEBIRTHOF MIHAILO PETROVIĆ,Zbornikradovasa 12.
Srpskogmatematičkogkongresa,NoviSad2008.

Vojislav Andrić:REŠAVANjE PROBLEMANAVIŠENAČINA,Nastavamatematike(brojLII,1), strana37-39,Beograd2007.

VojislavAndrić: JEDANPOGLEDNAAKTUELNEPROBLEMENASTAVEMATEMATIKEUSRBIJIZbornikradova”Udžbenikisavremenanastva”–ZavodzaudžbenikeBeograd,
strana263–278,Beograd207.

VojislavAndrić: RADSADAROVITIMAUTOKUREDOVNENASTAVE,Nastavamatematike
(brojLI,3-4),strana35-39,Beograd2006.

VojislavAndrić:METODIČKA TRANSFORMACIJA SADRŽAJAO DIOFANTOVIMJEDNAČINAMAUSREDNjOJŠKOLI(doktorskadisertacija)-NoviSad2006.

VojislavAndrić: METODIČKATRANSFORMACIJASADRŽAJAODIOFANTSKIMJEDNAČINAMAUOSNOVNOJ ŠKOLI(magistarskirad)-NoviSad2001.

UDŽBENICI

  • VojislavAndrić:DISKRETNAMATEMATIKA,užbenikzastudenteFakultetazakompjuterskenaukeMegatrenduniverziteta(u recenziji)
  • Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:MATEMATIKAZA8.RAZREDOSNOVNEŠKOLE,Zavodzaudžbenike,Beograd2010.godine
  • Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:MATEMATIKAZA7.RAZREDOSNOVNEŠKOLE,Zavodzaudžbenike,Beograd2009.godine
  • Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:MATEMATIKAZA6.RAZRED OSNOVNEŠKOLE,Zavodzaudžbenike,Beograd2008.godine
  • Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:MATEMATIKAZA5.RAZRED OSNOVNEŠKOLE,Zavodzaudžbenike,Beograd2007.

ZBIRKE ZADATAKA

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:ZBIRKAZADATAKA IZMATEMATIKEZAONEKOJIŽELEIMOGUVIŠEZA8.RAZRED OSNOVNEŠKOLE, ZavodzaudžbenikeBeograd2011.godine

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:ZBIRKAZADATAKA IZMATEMATIKEZA8.RAZRED OSNOVNEŠKOLE, Zavodzaudžbenike,Beograd2010.godine

V.Andrić,I. Tomić,R. Kovačević:ZBIRKAZADATAKAZA DODATNUNASTAVUMATEMATIKEU5.RAZREDU- DruštvomatematičaraSrbije,Beograd2010.

V.Andrić,Đ.Baralić,N.Vulović,D.Đorić,….:1000ZADATAKASAMATEMATIČKIH TAKMIČENjA(1991-2001.)DruštvomatematičaraSrbije,Beograd2009.godine

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:ZBIRKAZADATAKA IZMATEMATIKEZA7.RAZRED OSNOVNEŠKOLE, Zavodzaudžbenike,Beograd2009.godine

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:ZBIRKAZADATAKA IZMATEMATIKEZAONEKOJIŽELEIMOGUVIŠEZA7.RAZRED OSNOVNEŠKOLE, ZavodzaudžbenikeBeograd2009.godine

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:ZBIRKAZADATAKA IZMATEMATIKEZA6.RAZRED OSNOVNEŠKOLE, Zavodzaudžbenike,Beograd2008.godine

Vojislav Andrić:MATEMATIKAIII–ZBIRKAZADATAKA IZ MATEMATIKE ZAONEKOJIŽELEIMOGUVIŠEZAUČENIKEIII RAZREDAOSNOVNE ŠKOLE,DruštvomatematičaraSrbije,Beograd2008.

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:ZBIRKAZADATAKA IZMATEMATIKEZAONEKOJIŽELEIMOGUVIŠEZA6.RAZRED OSNOVNEŠKOLE, ZavodzaudžbenikeBeograd2008.godine

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:ZBIRKAZADATAKA IZMATEMATIKEZA5.RAZRED OSNOVNEŠKOLE, Zavodzaudžbenike,Beograd2007.godine

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:ZBIRKAZADATAKA IZMATEMATIKEZAONEKOJIŽELEIMOGUVIŠEZA5.RAZRED OSNOVNEŠKOLE, ZavodzaudžbenikeBeograd2008.godine

VojislavAndrić:DIOFANTOVEJEDNAČINE (priručnikzadodatnunastavuuosnovnim isrednjimškolama) IP “Krug”,Beograd2006.

VojislavAndrić:MATEMATIKA4(Zbirkarešenihzadatakaizmatematikezaučenike
4. razredaOŠ)IP“Krug”-Beograd2006.

Vojislav Andrić:MATEMATIKAX=1236 –PRIRUČNIKZAMATEMATIČKATAKMIČENJA,IP“Krug”,Beograd 2006.

PRIRUČNICI ZA NASTAVNIKE

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:PRIRUČNIKZANASTAVNIKEUZUDžBENIČKIKOMPLETZA8.RAZREDOSNOVNE ŠKOLE, Zavod zaudžbenike, Beograd
2011.godine

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:PRIRUČNIKZANASTAVNIKEUZUDžBENIČKIKOMPLETZA7.RAZREDOSNOVNE ŠKOLE, Zavod zaudžbenike, Beograd
2009.godine

Vojislav Andrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:PRIRUČNIKZANASTAVNIKEUZUDžBENIČKIKOMPLETZA6.RAZREDOSNOVNE ŠKOLE, Zavod zaudžbenike, Beograd
2008.godine

VojislavAndrić,ĐorđeDugošija,VeraJocković,VladimirMićić:PRIRUČNIK ZANASTAVNIKEUZUDžBENIČKIKOMPLETZA5.RAZREDOSNOVNE ŠKOLE, Zavod zaudžbenike, Beograd
2007.godine

Ostale i ranije objavljene knjige,radovi,saopstenja… mogu se videti na ovom linku